Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-12-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-12-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-12-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-12-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-12-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-12-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-12-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-12-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-12-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-12-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-12-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-12-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Temos perira
MINAM.LT | Forumai | Kita

Atspausdinti Reitingas Naujoji perira


Autorius Trials dviraèiai
juozapux

Member

Nario avataras

Rank 2


Praneimai: 27
stojs: 23.04.08

Parayta 29-10-2008 15:15
Trials – tai kliûèiø áveikimas dviraèiu siekiant jog kûnas kuo maþiau kontaktuotø su þeme. Ðis stilius atsirado kai mototrialu uþsiiminëjantiems sportininkams jø treneriai patarë elementø ir technikos mokytis dviraèiu. Vëliau tapo populiaru tuo uþsiiminëti ne tik mototrialininkams. Trial dviraèiams bûdingas labai þemas ir kuo lengvesnis rëmas, neamortizuojanti (rigid) ðakë, ðie dviraèiai daþniausiai neturi sëdyniø, kadangi dviratininkas pastoviai stovi ant pëdalø, sëdynë jam tik maiðytø. Taèiau jei ir turi tai jos labai maþos, daugiau butaforinës negu pritaikomos praktiðkai. Dviraèiai bûna 2 dydþiø ratais, tai 26 (stock) ir 20 (mod) coliø skersmens. Ratlankiai daþnai turi skyles, siekiant sutaupyti svorio. Street Trials nuo Trials skiriasi tuo jog Street Trials yra sumaiðyti Street ir Trials elementai. Yra skirtumø ir tarp dviraèiø, taèiau juos pastebëtø tik águdusi trialerio ar street-trialerio akis. Susidomëjote ðiuo stiliumi? Daugiau info rasi lietuvos trialistø forume, adresu http://www.biketrials.lt . Gana kalbø, daugiau vaizdø - TRIAL dviratis:


Sistema: Paraðas per didelis.
Sisti asmenin inut
Perokti forum:
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT