Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2022-06-24 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2022-06-24 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2022-06-24 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2022-06-24 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2022-06-24 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2022-06-24 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2022-06-24 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2022-06-24 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2022-06-24 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2022-06-24 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2022-06-24 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2022-06-24 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
aukyklos archyvas
TRINTI USERIErxas rugpjio 03 2008 14:53:01
Teko praleisti ðià KM...
TRINTI USERIadmin liepos 27 2008 08:29:56
Kaip kam praëjo KM? smiley
TRINTI USERIadmin liepos 25 2008 10:32:46
Ðiandien KM!!!!! smiley
TRINTI USERIadmin liepos 22 2008 11:12:14
Visa info naujienø skiltá "þygiai".
TRINTI USERIErxas liepos 22 2008 09:59:41
Kur èia jis vyks?
TRINTI USERIadmin liepos 22 2008 09:48:43
O kas vaþiuos á þygá Sàjûdþio 20-èio progà? smiley
TRINTI USERIErxas liepos 20 2008 21:49:08
Þinoma, kad að smiley
TRINTI USERIadmin liepos 19 2008 12:22:05
Kas á KM?
TRINTI USERIErxas birelio 20 2008 17:48:35
Aktyvumo
TRINTI USERIErxas birelio 01 2008 18:09:40
Ne, tiesiog info trûksta.
TRINTI USERIValke2610 birelio 01 2008 08:27:45
Tinginukai kauniecèai
TRINTI USERIErxas gegus 31 2008 18:51:35
Kas be ko. Ði praëjo ðauniai, tik gaila, kad Kaune þmoniø skaièius nëra toks áspûdingas.
TRINTI USERIValke2610 gegus 31 2008 17:44:54
laukiam kitos KM :}
TRINTI USERIValke2610 gegus 31 2008 17:43:18
Sveikos. smiley
TRINTI USERIErxas gegus 31 2008 11:46:30
Sveikas smiley
TRINTI USERILinasb gegus 31 2008 10:04:38
Sveiki!
TRINTI USERIErxas gegus 29 2008 19:16:52
Taip ilgai lauki, o taip greitai praeina. Gaila, bet emocijø per akis .
TRINTI USERIValke2610 gegus 29 2008 13:09:01
Woohoo,pasitaisiau vëlikààà. Db vaþiuosiu su vëlikø á kaunà pas Vikutea ;]]]
TRINTI USERIErxas gegus 22 2008 21:43:04
Ole, aktyvumas auga su lyg kiekviena diena.
TRINTI USERIValke2610 gegus 20 2008 16:30:07
Sveiki, aktyviau forume !!! :]
Puslapis 4 i 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

Laura
28/05/2013 20:13
labas

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT