Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
IÐ OLIMPIJOS Á PEKINÀ
ÞygiaiIÐ OLIMPIJOS Á PEKINÀ


paþymëti Olimpinius metus keliaujant Didþiuoju ðilko keliu
tarptautinë ekspedicija dviraèiais globojama Lenkijos olimpinio komiteto
2008.02.20 - 2008.08.08

Olimpija 02.20 – Atënai 02.24 – Stambulas 03.04 – Tbilisis 04.03 – Baku 04.13 – Aðchabadas 04.23 –

Samarkandas 05.08 – Oðas 05.20 – Kaðgaras 05.26 – Turpanas 06.14 – Si’anas 07.20 – Pekinas 08.08


“Kelionë Ðilko keliu - pats áspûdingiausias þygis mûsø Þemëje. Ðis kelias - gija, jungianti Rytus ir Vakarus, kraujagysliø tinklas, neðantis gyvybës kraujà galingoms imperijoms. Tai pasakiðko groþio marðrutas, pramintas per amþiø glûdumas daugybës nuotykiø ieðkotojø. Bet ðis romantiðkas kelias nutiestas per ypatingà Þemës regionà: neaprëpiamos platybës, skirianèios Kinijà nuo Vidurþemio jûros, laikomos viena ið nesvetingiausiø Þemës vietø...


Ðilko kelias niekada nebuvo vienintelë trasa, tai marðrutø tinklas, iðraizgæs neáveikiamas Centrinës Azijos sritis. Ðia sistema vyko ne tik paprastø prekiø mainai, tai buvo ano meto internetas, greitkelis, kuriuo plito idëjos ir kalbos, sruvo prekës ir þmonës."


Nick Middleton “Netikëèiausi iðbandymai Ðilko kelyje”


Þygio "Ið Olimpijos á Pekinà" idëja yra paþymëti 2008-uosius Olimpinius metus, keliaujant dviraèiais senuoju Ðilko keliu ið Graikijos á Kinijà. Tai yra 2004-øjø metø marðruto “Ið Nordkapo á Olimpijà” tæsinys. Pradësime kelionæ vasario 20-àjà dienà Olimpiniø þaidyniø gimtinëje - senajame Olimpijos miesto stadione - ir po 171 dienos atvyksime á Pekinà 2008-øjø metø Olimpiniø þaidyniø atidarymo dienà. Keliaudami ið vakarø á rytus aplankysime 9 skirtingas ðalis ir nuvaþiuosime dviraèiais 12000 kilometrø.


Ið Olimpijos á Atënus keliausime per Peloponesà, vadinamà vakarø civilizacijos lopðiu. Ið Atënø persikelsime laivu per Egëjo jûrà ir tæsime kelionæ Turkijoje link Stambulo. Po Stambulo mûsø kelias 25 dienas vingiuos þaliuojanèia Juodosios jûros pakrante; po to dvi savaites keliausime per Gruzijà ir Azerbaidþanà Kaukazo kalnø slëniais. Ið Baku plauksime laivu per Kaspijos jûrà á Turkmënbaði ir balandþio viduryje jau minsime pedalus Centrinës Azijos ðalyse.


Turkmenistane vaþiuosime per þydinèià Karakumø dykumà palei Karakumø kanalà ir Kopetdago priekalnes; geguþës pradþioje kirsime Uzbekistano sienà ir atvyksime á garsiuosius Ðilko kelio oaziø istorinius miestus - Bucharà ir Samarkandà. Po smëlynø ir stepiø pasieksime derlingà Ferganos slëná ir dar nesibaigus geguþei priartësime prie Kirgizijos-Kinijos sienos Tian Ðanio ir Pamyro kalnø sandûroje. Ið Oðo keliausime viena ið senovëje judriausiø Ðilko kelio atðakø. Persivertæ per Pamyro Alajaus kalnø grandinæ Erkeð-Tamo perëjoje (3536 m) kelioms dienoms sustosime didþiausiame Centrinës Azijos kinietiðkos dalies viduramþiø oazës mieste Kaðgare.


Kinijoje pirmàjá mënesá keliausime per Sindziango uigûrø autonominæ sritá, vaþiuodami nuo Kaðgaro iki Dunhuango ðiauriniu Ðilko keliu iðilgai Tian Ðanio kalnø ðiaurëje ir Taklamakano dykumos pietuose. Pakeliui aplankysime turtingus oaziø miestus Kucha, Korla, Yangi, Turpanà, Hami. Liepos mënesá pasieksime Shaanxi provincijà, kuri daugiau nei du tûkstantmeèius buvo kinø civilizacijos centru ir Si'anà (Xi'an), ankstesnæ Kinijos imperijos sostinæ. Ið Si'ano vyksime tiesiai per Shanxi provincijà á Pekinà.


Visas marðrutas nuo Olimpijos iki Pekino turtingas ávairiø kultûrø paveldo. Èia pateikti mûsø marðruto objektai átraukti á UNESCO saugomø pasaulio kultûros vertybiø sàraðà.


Kelionë yra organizuojama BaltiCCycle þygiø principu. Galima prisijungti prie þygio bet kurioje marðruto dalyje.

[bicycle.lt]
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT