Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø þygiai 2008 m.
ÞygiaiVasaros þygis dviraèiais‘2008 m.

Liepos 26 - rugpjûèio 03 d.
Kauno Velomanø klube kilo idëja apvaþiuoti Lietuvà. Vaþiavimas bûtø turistinis, ne sportinis ir ne rekordø siekimas J Kadangi bendras Lietuvos sienø ilgis 1732 km, o turistaujant gausis ir 2000+ km, nusprendëme vaþiuoti etapais, per kelis metus. Nes nëra laiko apvaþiuoti vienu kartu per mënesá.


Kam ádomu ir norite dalyvauti, þymëkitës savo kalendoriuose.

1. Pradþia: 2008 m. liepos 26 d. ðeðtadiená Kalvarijoje 11 val. miestelio centre esanèiame parke.

2. Pabaiga: rugpjûèio 3 d. vakare Vilniuje prie geleþinkelio stoties.
http://www.bicycle.lt/lt/main/tours.velomanai08
Þygis Augustavas-Vilnius-Ryga-Klaipëda-Augustavas

2008.06.28 - 2008.07.27

Lietuvos Dviratininkø Bendrija kartu su

Lenkijos keliautojø klubas "CROTOS" www.bicycle.pl

ir Latvijos Veloinformacijas Centrs www.bicycle.lv organizuoja ðá tarptautiná þygá ir kvieèia visus prisijungti dalyvavimui ir organizavimui - bei vertimui ;-)

Daugiau kol kas pristatoma Anglø kalba

http://www.bicycle.lt/lt/main/tours.plltlv08Savaitæ per Ðiaurës Aukðtaitijà

2008.07.20 - 2008.07.27

tradiciðkai Algis Balèas Ðiauliuose organizuoja ðá lengvesnio pobudþio þygá.

Daugiau infomacijos dar bus.

Dël salygø þiûrëkite praëjusiø metø þygius

http://www.bicycle.lt/lt/main/tours.aukst08Vasaros þygis dviraèiais‘2008 m.

Kauno Velomanø klube kilo idëja apvaþiuoti Lietuvà. Vaþiavimas bûtø
turistinis, ne sportinis ir ne rekordø siekimas J Kadangi bendras Lietuvos sienø
ilgis 1732 km, o turistaujant gausis ir 2000+ km, nusprendëme vaþiuoti etapais,
per kelis metus. Nes nëra laiko apvaþiuoti vienu kartu per mënesá.Kam ádomu ir norite dalyvauti, þymëkitës savo kalendoriuose.1. Pradþia: 2008 m. liepos 26 d. ðeðtadiená Kalvarijoje 11 val. miestelio centre
esanèiame parke.2. Pabaiga: rugpjûèio 3 d. vakare Vilniuje prie geleþinkelio stoties.3. Preliminarus marðrutas

(bus patikslintas su nakvynës vietomis ir kiekvienos dienos atstumais):Kalvarija-Sangrûda-LT/PL pasienio kaimai ir juos jungiantys
keliukai-Galiniai-Janaslavas-Kuèiûnai-Dzûkijos nac.parko miðkai ir kaimai su
juos jungianèiais keliukais-Kapèiamiestis-Sventijanskas- Gerdaðiai-persikëlimas
per Nemunà Druskininkuose-Ðvendubrë-vël Dzûkijos nacionalinio parko miðkai ir
kaimai-Lateþeris-Kabeliai-Katra- Dubièiai-Balbutai-Panoèiai-Eiðiðkës (arba iki
Ðalèininkø jei uþteks laiko)-Ðalèininkai-Vilnius (traukiniu á Kaunà).4. Pagrindinis þygio akcentas - vaþiavimas kiek galima arèiau pasieniu,
nuostabieji Dzûkijos miðkai ir kaimai, gamta.5. Ádomios vietos: Kalvarija (senamiestis, parkas, sinagogø kompleksas);
D.Mazurkevièiaus Jotvingiø muziejus prie Kybartø km.; Galadusio eþ. pasienyje su
Lenkija, Ûdininkø piliakalnis, Kapèiamiestis su E. Pliaterytës kapu ir
etnografiniu muziejumi, Dzûkijos etnografiniai kaimai, Druskininkai, Raigardo
slënis, Dzûkijos nacionalinio parko gamta.Papildoma informacija:6. Keliai:

Kelionës marðrutas kiek galima arèiau Lietuvos pasieniu, keliai pagrinde
þvyrkeliai, miðko keliai (labiau LT/PL pasienyje ir Dzûkijos miðkuose). Arèiau
Vilniaus daugiau asfalto.Atstumas per dienà ~60-80 km, tempas turistinis su aplankymais ir
pasiþvalgymais. Visi gali vaþiuoti individualiai ar grupelëmis savo tempu,
kiekvienas turës þemëlapá ir þinos kur rasti nakvynës vietà. Kam marðrutas
nepatinka, gali pasirinkti alternatyviná kelià ir atvaþiuoti á stovyklà savais
keliais. Judëjimo laisvë. Pagrindas - bendros nakvynës vietos.7. NakvynëNakvynë palapinëse, kur bus sutarta ir patogu pagal marðrutà. Todël dalis
nakvyniø gali bûti mokama, jei to pareikalaus stovyklavieèiø ar þemës
savininkai. Nakvynës vietos suderintos ið anksto.8. Lydintis transportas.Planuojama, kad bus lydintis transportas (mikroautobusas). Uþ jo paslaugas
reikës mokëti, visiems þygio dalyviams dalinantis transporto iðlaidas bendrai.
Lydintis transportas veþa pagrindinius grupës daiktus nuo stovyklos iki
stovyklos. Esant reikalui, paima sulûþusá dviratá ar susiþeidusá/susirgusá
dviratininkà. Vairuotojo teises turintys dalyviai paeiliui vairuos transporto
priemonæ pagal susitarimà, nes atskiro samdomo vairuotojo nebus.Patartina vaþiuoti tik su kelionëms pritaikytais dviraèiais (bagaþinë, krepðiai
daiktams, kt.), kad esant reikalui galëtumëte patys veþtis savo daiktus.9. Bendros þygio iðlaidosKitas bendras þygio iðlaidas sudaro marðruto þvalgymas, þemëlapiø parengimas
kiekvienam dalyviui, bendra pirmos pagalbos vaistinëlë visai grupei, nakvyniø
iðlaidos visai grupei. Jei vaþiuos ~20-30 þmoniø, manau kad ðitos iðlaidos
asmeniui bus ~ 50-100 lt. Kokios jos bebûtø, grupë jas dalinasi bendrai. Galima
prisijungti ir atsijungti kaip kam patogu, taèiau bendromis þygio iðlaidomis
teks pasidalinti, jei kartu vaþiuosite minimum 3 dienas ir ilgiau.10. Asmeninës iðlaidos yra:

maistas, gërimai, bilietai á lankytinas vietas, dviraèio prieþiûros ir
kelioniniai reikmenys, atvykimas-iðvykimas, kt.11. Kiekvienas þmogus savarankiðkai pasirûpina visais savo daiktais (palapinë,
paklotukas, miegmaiðis, dviratis ir jo prieþiûra, kuprinës, maistas, viryklë,
kt.).Bûtina turëti dujinæ ar skysto kuro viryklæ, nes kai kur nebus galima kurti
lauþø.12. Dël papildomos informacijos kreiptis e.paðtu:

linas [eta] dviratis . lt.Patikslintos nakvynës vietos ir kiekvienos dienos marðrutas su atstumais bus
skelbiami vëliau, 2008 m. geguþës-birþelio mën. vieðai dviratininkø ir turistø
e-forumuose ir uþsiregistravusiems dalyviams.13. Registracija

Registracija á þygá yra pageidautina, bet 100 % neprivaloma. Registruotiems
dalyviams patogioau pateikti visà patikslintà informacijà :-)14. Dalyviø atsakomybë

Kelionës metu þygio dalyviai atsako patys uþ save, savo asmeniná ir daiktø
saugumà. Organizatoriai neprisiima atsakomybës dël dalyviø sveikatos sutrikimø
kelionës metu, dël asmeniniø daiktø ir inventoriaus apsaugos, dël dalyviø
padarytø veiksmø.Kiekvienas dalyvis privalo vaþiuoti tvarkingu ir Keliø eismo taisykliø
reikalavimus atitinkanèiu dviraèiu.Organizatoriai pasilieka teisæ paðalinti dalyvá ið renginio, jei jo veiksmai ar
elgesys trukdys ar kels grësmæ kitiems þygio dalyviams ar treèiosioms ðalims.Kitas vaþiavimo pasieniu etapas tæsis nuo ten, kur baigsis ðis.
Pagarbiai,
Linas Vainius
Kauno Velomanø klubas
linas [eta] dviratis . lt


[Frankas Wurft] [http://www.bicycle.lt/]
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT