Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Raseiniuose – jaunøjø dviratininkø varþybos
Naujienos

Dvi dienas Raseiniuose vyko finalinës „Saugaus rato“ jaunøjø dviratininkø varþybos. Jas organizavo Lietuvos automobiliø keliø direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos mokiniø informavimo ir techninës kûrybos centras, Lietuvos policijos eismo prieþiûros tarnyba, Raseiniø rajono savivaldybë, Raseiniø rajono policijos komisariatas.

„Saugaus rato“ varþybos yra sudedamoji Lietuvos mokiniø konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ dalis. Vilniuje bei Panevëþyje jau ávyko ðio konkurso finalinës „Ðviesoforo“, jaunøjø automobiliø vairuotojø bei motociklø ir mopedø varþybos. Ðiuose pagrindiniuose konkurso renginiuose dalyvavo apie 40 komandø ið visos Lietuvos mokymo ástaigø, finalinëse rungtyse varþësi apie 300 ávairaus amþiaus moksleiviø.

Pirmàjà dienà Raseiniuose komandos dalyvavo keliø eismo taisykliø konkurse, kuris vyko kompiuteriø klasëje pagal specialiai parengtus klausimus. Raseiniø sporto centro aikðtyne buvo árengta figûrinio dviraèiø vairavimo trasa, kurios sudëtingus zigzagus be baudos taðkø áveikë vos keletas moksleiviø. Pavakare susumavus pirmosios dienos rezultatus pasirodë, kad aiðkiø lyderiø neatsirado, o nugalëtojus lems tik antrosios dienos varþybos.

Kità dienà komandø dviratininkai iðvaþiavo á Raseiniø gatves, kur kiekvienas turëjo pademonstruoti praktinio vairavimo ágûdþius. Kai kurias sankryþas dviratininkø trasoje reguliavo policijos pareigûnai, o kur jø nebuvo – reikëjo vaþiuoti laikantis kelio þenklø reikalavimø. Padarytos klaidos didino kiekvieno dalyvio baudos taðkø skaièiø ir tolino já nuo pergalës.

Po ðios sudëtingos rungties miesto gatvëse paaiðkëjo finaliniø „Saugaus rato“ varþybø nugalëtojai. Pirmàjà vietà komandinëje áskaitoje laimëjo Kauno Algio Þikevièiaus saugaus vaiko mokyklos komanda, antràjà – Ðilutës raj. Deguèiø pagrindinës mokyklos, treèiàjà – Panevëþio raj. Raguvos vidurinës mokyklos Ðilø filialo komandos.

Individualioje áskaitoje pirmoji vieta atiteko Karoliui Narkevièiui (Kauno Algio Þikevièiaus saugaus vaiko mokykla), antroji – Tomui Reikertui (Ðilutës raj. Deguèiø pagrindinë mokykla), treèioji – Gretai Reikertaitei (Ðilutës raj. Deguèiø pagrindinë mokykla).

„Saugaus rato“ varþybose pirmàsias tris vietas laimëjusiø komandø nariai bei jø vadovai apdovanoti dviraèiais. Ir kitiems nugalëtojams bei dalyviams atiteko vertingi prizai. VÁ „Kauno regiono keliai“ komandoms nugalëtojoms dar áteikë po specialø – „saldøjá“ prizà.

Stipriausieji ðalies mokyklø dviratininkai rugsëjo mënesá dalyvaus tarptautinëse dviratininkø varþybose Slovënijoje.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT