Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
D.Þiliûtë po ðio sezono baigs dviratininkës karjerà
Naujienos Lietuvos dviratininkë Diana Þiliûtë, atstovaujanti Italijos komandai "Safi-Pasta Zara-Manhattan", po ðio sezono baigs sportininkës karjerà. "Tai paskutinieji mano, kaip dviratininkës, metai. Tikiuosi juos gerai uþbaigti", - dviraèiø sporto svetainei "cyclingnews.com" sakë D. Þiliûtë.

32 metø Lietuvos dviratininkë antradiená laimëjo pirmàjá Prancûzijoje vykstanèiø daugiadieniø lenktyniø "La Grande Boucle Feminine Internationale" etapà (73,2 km).

1999 metais D. Þiliûtë laimëjo ðias lenktynes, kurios anksèiau dar vadintos "Tour de France". Tada lenktynës buvo kitokios. "Reikëdavo áveikti 15 etapø, kuriuose netrûkdavo staèiø ákalniø, - sakë 29-àjà vietà pasaulio reitinge uþimanti D. Þiliûtë. - Daugelis etapø buvo tokie, kaip paskutinieji du ðiø metø lenktynëse. Bûdavo daug sunkiau!".

Anot D. Þiliûtës, prieð penketà metø ðios lenktynës pasikeitë, taèiau ji neþinanti, kodël taip atsitiko. "Galvoju tik apie lenktyniavimà, o ne apie tai, kodël "Tour de France" pasikeitë", - teigë Lietuvos dviratininkë.

D. Þiliûtë apgailestavo dël pasikeitimø ðiose lenktynëse. "Vyrams iðliko toks pat marðrutas, kaip ir anksèiau. Man "Tour de France" asocijuojasi su paèiomis sunkiausiomis lenktynëmis", - tvirtino 1998 metø pasaulio èempionë.

"La Grande Boucle Feminine Internationale" pastaruoju metu sutrumpëjo iki ðeðiø dienø, o pirmieji etapai yra þymiai lygesni nei anksèiau. D. Þiliûtë mano, kad, nepaisant pasikeitusio lenktyniø statuso ir sumaþëjusio biudþeto, reikia dþiaugtis, jog ðios varþybos yra moterø dviraèiø sporto kalendoriuje. "Tikiuosi, kad reikalai pagerës ir kitais metais lenktyniø lygis pakils", - sakë D. Þiliûtë.

ELTA
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT