Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Eurovelo 11 visgi bus
Naujienos


Prieð kelias dienas Vilniaus savivaldybë iðplatino praneðimà, kad visgi atidaro Eurovelo 11 trasà, nors prieð pusmetá dar buvo ðnekama, kad projektas bus nebaigiamas, pinigai gràþinami ir dviratininkai toliau vaþinës þvyrkeliais. Neþinia kaip gi iðspræstos tos kliûtys, dël kuriø projektas turëjo bûti nutrauktas - ar neigiamas þiniasklaidos dëmesys, ar kas nors ið aukðèiau.

Labai ádomu, kad plaèiojoje þiniasklaidoje nepasirodë nei vienas praneðimas apie pirmosios trasos dalies atidarymà. Gal þurnalistai pradëjo ignoruoti Imbrasà? :D
Anw, pats faktas dþiugina. Dabar iki galo sutvarkyta atkarpa nuo Mindaugo tilto iki pat Verkiø prako. Jau kelis mënesius matau atnaujinimo darbus. Atkarpa nuo Mindaugo iki Ðilo tilto ypaè man svarbi buvo, nes juo lëkdavau iki universiteto. Gaila, kad trasa tæsiasi Þirmûnø puse, o ne Antakalnyje. Na, bet ir ten kelias pakenèiamas. O Þirmûnuose takas visai prabangus padarytas. Esmë tame, kad viskas pakankamai kokybiðkai ir teisingai.

Klausimas: kas toliau? Ar nebus uþmesta likusi atkarpa? Joje ðiokia tokia infrastruktûra yra, taèiau kai kur kokybë gan prasta, kai kur tiesiog takas nutrûksta ir já reiktø pratæsti. Kitas, dar opesnis klausimas: o tai kokia situacija su ne Vilniuje esanèia Eurovelo 11 trasa? Gi ji iki pat Latvijos ir Lenkijos tæsiasi!

 

Apskritai: wtf is Eurovelo? Tai visà ES apriazgæs takø tinklas. Realiai jis skirtas tam, kad þmonës galëtø patogiai keliauti dvirtukais, o gráþæ dar ir namie jais naudotøsi. Visà tinklà sudaro 12 trasø, o 11-oji eina per Vilniø. Nerealiai svajoju kada nors sësti ant savo plieninio þirgo ir nuriedëti iki kokios Italijos per porà savaitikiø :)

http://eziukasvilniuje.blogas.lt/

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT