Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Aiðkëja olimpinë moterø dviraèiø plento rinktinë
NaujienosAntradiená Lietuvos dviraèiø sporto federacijos (LDSF) Vykdomojo komiteto posëdyje oficialiai bus patvirtinta ðalies moterø plento rinktinës galutinë sudëtis. Kol kas kelialapá á Pekino vasaros Olimpines þaidynes ðimtu procentø yra uþsitikrinusi vienintelë Edita Puèinskaitë.

Patikimi ðaltiniai DELFI informavo, kad rinktinëje be E. Puèinskaitës turëtø bûti Modesta Vþesniauskaitë ir Jolanta Polikevièiûtë.

LDSF generalinis sekretorius Antanas Tauèius iki antradienio popietës ðios DELFI informacijos nenorëjo komentuoti.

32-ejø metø E. Puèinskaitë, atstovaujanti Vokietijos komandai "Nuernberger", 2008 m. Tarptautinës dviraèiø sporto sàjungos (UCI) paskelbtoje pasaulio plento dviratininkiø reitingø lentelëje uþima penktàjà vietà (557,75 tðk.).

E. Puèinskaitë sekmadiená pasibaigusiose prestiþinëse „Giro d'Italia“ varþybose uþëmë 6-àjà vietà. Lietuvë 2004-øjø Olimpinëse þaidynëse Atënuose grupinëse lenktynëse finiðavo 9-a, o 2000-aisiais Sidnëjuje - 25-a.

Kiti E. Puèinskaitës pasiekimai:

2008 m. Lietuvos plento èempionato grupinës lenktynës 13-a vieta;

2006 m. ir 2007 m. – „Giro d'Italia“ varþybø nugalëtoja;

2004 m. Olimpinës þaidynës, (Atënai, Graikija) grupinës lenktynës – 9-a vieta;

2001 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø viceèempionë;

2000 m. Olimpinës þaidynës (Sidnëjus, Australija) asmeninës lenktynës laikui – 10-a vieta; grupinës lenktynës – 25-a vieta;

1999 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø èempionë ir asmeniniø lenktyniø laikui bronzos medalio laimëtoja;

1998 m. „Tour de France“ lenktyniø nugalëtoja;

1995 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø bronzos medalio laimëtoja;

24-eriø metø Modesta Vþesniauskaitë ið Vokietijos komandos "Nuernberger" laimëjo 2008 metø Lietuvos plento èempionato moterø grupines lenktynes, o atskiro starto rungtyje uþëmë 7-àjà vietà.

M. Vþesniauskaitës pasiekimai pasaulio ir Europos èempionatuose:

2004 m. pasaulio plento èempionato grupinës lenktynës - 5-a vieta;

2004 m. Europos plento èempionato U-23 grupinës lenktynës - 5-a vieta;

2003 pasaulio èempionato grupinës lenktynës - 50-a vieta;

2003 m. Europos jaunimo èempionatas - 9-a vieta;

2002 metø Pasaulio jaunimo èempionatas - 16-a vieta.

37-eriø metø Jolanta Polikevièiûtë („Chirio-Forno d'Asolo“ komanda) yra viena labiausiai patyrusiø Lietuvos dviratininkiø. Sekmadiená pasibaigusiose „Giro d'Italia“ lenktynëse ji uþëmë 8-àjà vietà.

J . Polikevièiûtës pasiekimai pasaulio èempionatuose ir Olimpinëse þaidynëse:

2005 m. pasaulio èempionato grupinës lenktynës – 9-a vieta;

2004 m. Olimpinës þaidynës, (Atënai, Graikija) grupinës lenktynës – 31-a vieta;

2003 m. pasaulio èempionatas Hamiltone - 19-a vieta;

2001 m. pasaulio èempionatas - 11-a vieta.

1996 m. Olimpinës þaidynës (Atlanta, JAV) - grupinës lenktynës 5-a vieta, asmeninës – 7-a vieta.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT