Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2019-01-25 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2019-01-25 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2019-01-25 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2019-01-25 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2019-01-25 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2019-01-25 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2019-01-25 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2019-01-25 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2019-01-25 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2019-01-25 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2019-01-25 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2019-01-25 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Aiðkëja olimpinë moterø dviraèiø plento rinktinë
NaujienosAntradiená Lietuvos dviraèiø sporto federacijos (LDSF) Vykdomojo komiteto posëdyje oficialiai bus patvirtinta ðalies moterø plento rinktinës galutinë sudëtis. Kol kas kelialapá á Pekino vasaros Olimpines þaidynes ðimtu procentø yra uþsitikrinusi vienintelë Edita Puèinskaitë.

Patikimi ðaltiniai DELFI informavo, kad rinktinëje be E. Puèinskaitës turëtø bûti Modesta Vþesniauskaitë ir Jolanta Polikevièiûtë.

LDSF generalinis sekretorius Antanas Tauèius iki antradienio popietës ðios DELFI informacijos nenorëjo komentuoti.

32-ejø metø E. Puèinskaitë, atstovaujanti Vokietijos komandai "Nuernberger", 2008 m. Tarptautinës dviraèiø sporto sàjungos (UCI) paskelbtoje pasaulio plento dviratininkiø reitingø lentelëje uþima penktàjà vietà (557,75 tðk.).

E. Puèinskaitë sekmadiená pasibaigusiose prestiþinëse „Giro d'Italia“ varþybose uþëmë 6-àjà vietà. Lietuvë 2004-øjø Olimpinëse þaidynëse Atënuose grupinëse lenktynëse finiðavo 9-a, o 2000-aisiais Sidnëjuje - 25-a.

Kiti E. Puèinskaitës pasiekimai:

2008 m. Lietuvos plento èempionato grupinës lenktynës 13-a vieta;

2006 m. ir 2007 m. – „Giro d'Italia“ varþybø nugalëtoja;

2004 m. Olimpinës þaidynës, (Atënai, Graikija) grupinës lenktynës – 9-a vieta;

2001 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø viceèempionë;

2000 m. Olimpinës þaidynës (Sidnëjus, Australija) asmeninës lenktynës laikui – 10-a vieta; grupinës lenktynës – 25-a vieta;

1999 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø èempionë ir asmeniniø lenktyniø laikui bronzos medalio laimëtoja;

1998 m. „Tour de France“ lenktyniø nugalëtoja;

1995 m. pasaulio plento èempionato grupiniø lenktyniø bronzos medalio laimëtoja;

24-eriø metø Modesta Vþesniauskaitë ið Vokietijos komandos "Nuernberger" laimëjo 2008 metø Lietuvos plento èempionato moterø grupines lenktynes, o atskiro starto rungtyje uþëmë 7-àjà vietà.

M. Vþesniauskaitës pasiekimai pasaulio ir Europos èempionatuose:

2004 m. pasaulio plento èempionato grupinës lenktynës - 5-a vieta;

2004 m. Europos plento èempionato U-23 grupinës lenktynës - 5-a vieta;

2003 pasaulio èempionato grupinës lenktynës - 50-a vieta;

2003 m. Europos jaunimo èempionatas - 9-a vieta;

2002 metø Pasaulio jaunimo èempionatas - 16-a vieta.

37-eriø metø Jolanta Polikevièiûtë („Chirio-Forno d'Asolo“ komanda) yra viena labiausiai patyrusiø Lietuvos dviratininkiø. Sekmadiená pasibaigusiose „Giro d'Italia“ lenktynëse ji uþëmë 8-àjà vietà.

J . Polikevièiûtës pasiekimai pasaulio èempionatuose ir Olimpinëse þaidynëse:

2005 m. pasaulio èempionato grupinës lenktynës – 9-a vieta;

2004 m. Olimpinës þaidynës, (Atënai, Graikija) grupinës lenktynës – 31-a vieta;

2003 m. pasaulio èempionatas Hamiltone - 19-a vieta;

2001 m. pasaulio èempionatas - 11-a vieta.

1996 m. Olimpinës þaidynës (Atlanta, JAV) - grupinës lenktynës 5-a vieta, asmeninës – 7-a vieta.

www.DELFI.lt
Komentarai
dagege456 gruodio 27 2018 08:15:39
canada goose outlet
coach outlet online
uggs
ecco shoes
reebok outlet store
pandora
coach outlet
christian louboutin
prada outlet
coach outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose coats
canada goose outlet
pandora jewelry
coach outlet
uggs outlet
pandora charms
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach handbags
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet
coach factory outlet
coach outlet
coach outlet online
ugg boots
canada goose outlet
ugg boots
coach outlet store online
coach outlet
coach outlet
coach outlet
basketball shoes
uggs outlet
canada goose outlet
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach outlet
coach outlet online
cheap snapbacks
coach outlet
canada goose outlet
pandora
coach outlet online
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
canada goose
pandora charms
canada goose jackets
canada goose outlet
coach outlet online
coach canada
canada goose outlet
longchamp bags
canada goose jackets
canada goose jackets
christian louboutin outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
coach outlet
coach outlet
ugg boots
canada goose jackets
coach factory outlet
uggs outlet
coach factory outlet
ugg boots
jordan shoes
canada goose coats
coach outlet
coach outlet
canada goose jackets
christian louboutin shoes
uggs outlet
coach outlet
canada goose outlet
ugg outlet
coach handbags
christian louboutin outlet
coach outlet
ugg boots
christian louboutin outlet
ugg outlet
canada goose jackets
christian louboutin outlet
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose parka
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose coats
ugg outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
ugg boots
canada goose outlet
christian louboutin outlet
uggs
uggs outlet
ugg boots clearance
ugg boots
christian louboutin outlet
christian louboutin shoes
canada goose jackets
christian louboutin outlet
pandora jewelry
canada goose outlet
golden goose sneakers
canada goose outlet
canada goose outlet
pandora charms
coach outlet
air max 90
uggs outlet
coach handbags
ugg outlet
canada goose outlet
christian louboutin store
ugg boots clearance
ugg outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
longchamp handbags
uggs outlet
ugg outlet
canada goose jackets
jordan shoes
canada goose outlet
pandora charms
coach outlet
pandora outlet
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose outlet
ugg boots
uggs
canada goose coats
coach outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
coach outlet
coach outlet
canada goose coats
nike air max 2015
coach outlet
cheap jordans
louboutin pas cher
christian louboutin shoes
coach outlet
canada goose outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
pandora charms
dagege12.27
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
nemokami skelbimai
SMS Pažintys
Sporto naujienos
Padangos
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT