Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pirmà kartà Lietuvoje - ekstremalûs dviraèiø ðuoliai
NaujienosRugpjûèio viduryje pirmà kartà Lietuvoje bus demonstruojami ekstremalûs dviraèiø ðuoliai á poroloniná baseinà. Ekstremalaus sporto klubo “X – club” nariai pavojingus triukus su BMX dviraèiais atliks prie Norviliðkiø pilies vyksianèiame muzikos ir meno festivalyje “Be2gether”.

Kaip teigë pagrindinis ðios idëjos autorius Giedrius Skrebutënas, Lietuvos ekstremalai jau yra pakankamai águdæ, kad atliktø paðëlusius triukus ore. „Visi ðuoliai bus atliekami nuo tramplyno á 100 kvadratiniø metrø baseinà pripildytà porolono, todël nebus jokios baimës kristi þemyn. Jei nëra baimës – atsiranda daugiau laisvës idëjoms, atliekant ekstremalius triukus“, – kalba “X – club” narys G. Skrebutënas.

Dviraèiø ðou bus surengtas stipriai iðsiplëtusioje festivalio “Be2gether” aktyviø pramogø zonoje, kurioje lankytojai galës rasti ir daugiau ádomiø uþsiëmimø. Vyks futbolo turnyras, kvadrato, tinklinio, stalo futbolo ir “footbag” varþybos. “X – club” festivalyje taip pat pristatys Lietuvoje pradedanèià populiarëti “pirðtø riedlenèiø” trasà, kurioje miniatiûrinës riedlentës yra valdomos rankø pirðtais.

Rugpjûèio 14 – 17 dienomis vyksianèiame festivalyje „Be2gether“ bus 6 hektarai meno ir pramogø erdviø, kuriose festivalio lankytojai galës pamatyti áspûdingø kûriniø ir patys iðbandyti save ávairiuose uþsiëmimuose. Bus ákurtas skambanèiø skulptûrø parkas, árengta “The Beatles” palapinë, diskoteka ir rungtys purve ir daug kitø pramogø.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT