Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiø matomumo sprendimai kitur
NaujienosPirmiausia þiūrime ðitą:


O dabar ásivaizduok: tavæs gatvëje papraðo nurodyti kelià. Staiga tarp jûsø du statybininkai praneða duris ir vienas jø pasikeièia vietomis su tavo paðnekovu. Manai pastebëtum pokytá? Greièiausiai ne. Harvardo Universitete atlikto tyrimo metu virð 50% atvejø nepavyko. Tai vadinama aklumu pokyèiui.

Link ko seku? Jei vaþiuoji dviraèiu gatve, tavæs paprasèiausiai NEMATO. Vairuotojai tiesiog nepratæ matyti dviratininkø zujanèiø aplink, tad net ir atsiradæs matomumo lauke, greièiausiai nebûsi pastebëtas dël aklumo pokyèiui. Ir tai yra problema. Londonas tam reikalui net skyrë atskirà puslapá savo transporto tinklalapyje. Tai papildomai atkreipia vairuotojø dëmesá, todël jie kelyje daþniau prisimena „ar tikrai ðalia nëra dviraèio?“. O Èikagoje priimtas nutarimas bausti nuo 150$ - 500$ bauda visus, kurie atlieka posûká prieð dviratininkà jam uþkirsdami kelià (esant maþesniam, nei 3 pëdø atstumui) bei atidarius automobilio duris dviratininko kelyje.

Ar tai suveiktø pas mus? Apie tinklalapá pakomentuosiu kitame áraðe, o baudos gal ir padëtø. Tai bûtø ðoko terapija, kurios rezultate visi vairuotojai pradëtø paranojiðkai þvalgytis per petá, ar koks dviratis ið paskos nevaþiuoja. To rezultate dviratininkai iðnaglëtø iki iðprotëjimo ir iðvis ereliais pasijustø. Tada reiktø ir jiems baudas dëti uþ netinkamà manevravimà ir daugybæ kitø nusiþengimø. Ið vienos pusës, gerai - juk norime laikyti dviratá pilnaverte transporto priemone, tad ir atitinkamø taisykliø reikia laikytis (bei atsakyti uþ savivaliavimà). Ið kitos pusës - juk dabar taip gerai, kai niekas nekontroliuoja nieko. Gaila, kad jau nebegalima girtam vaþinëtis - o að anksèiau labai praktikuodavau ið tûsø parsirident :)

Þiûrësime, ar pasiteisins tos baudos Èikagoje, taèiau Vilniuje jø nenorëèiau. Turbût reiks kitø gerø sprendimo bûtø ieðkoti...
http://eziukasvilniuje.blogas.lt/358121/. Uþ info aèiû - Moacir!.
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT