Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Prieð dviraèiø vagis – saugomos aikðtelës
Naujienos New Page 2 Tokios neramios mintys turbût kankina kiekvienà miesto dviratininkà. Kodël sostinëje nëra dviraèiø aikðteliø, kas snaudþia – valdþia ar verslininkai? Ðie klausimai vis dar be atsakymø.

"Vilniaus diena" siûlo idëjà – mieste turëtø atsirasti saugomos dviraèiø aikðtelës. Jos galëtø bûti miesto centre, galbût poþeminiuose automobiliø garaþuose.

Reikalø tvarkyti – be dviraèio

Turbût nereikia net aiðkinti, kodël jos reikalingos ðiuolaikiðkam miestui. Vieniðas, prie stulpo grandinëmis prirakintas dviratis, – toks apgailëtinas vaizdas bado praeiviø akis. Negi nieko negalime pakeisti?

"Dviraèiu á darbà pradëjo vaþinëti ir Seimo pirmininko sekretorë. Mano pavyzdys uþkreèiamas", – dþiaugësi Èeslovo Jurðëno atstovë spaudai Juventa Mudënienë. Ðá pavasará atkreipusi dëmesá, kad dviraèiø pedalus mina vis daugiau vilnieèiø, ji nutarë iðbandyti ðià susisiekimo priemonæ. Taip ið namø Antakalnyje á darbà Seimo rûmuose moteris keliauja beveik kasdien.

"Galiu saugiai pasistatyti dviratá uþdarame Seimo kiemelyje. Taèiau vakar á darbà vaþiavau ne juo. Kolegos klausë: kaip èia taip? Paaiðkinau, kad turiu reikalø mieste, todël dviratis trukdytø: privaþiavusi prie reikiamos vietos neturiu kur já palikti. Savo kailiu patyriau, kad miestas dviratininkams nëra iki galo pritaikytas. Dviraèiø stovëjimo aikðtelës labai praverstø", – patirtimi dalijosi Seimo pirmininko atstovë spaudai.

Aikðtelës tampa bûtinybe

Prieð kelerius metus Amsterdame ir Kopenhagoje matytos daugiaaukðtës dviraèiø stovëjimo aikðtelës J.Mudënienæ ðokiravo. Taèiau ðiandien moteris neabejoja, kad tik laiko klausimas, kada jos atsiras ir Vilniuje.

"Prognozuoju, kad po dvejø metø miestieèiø poþiûris á dviratá kardinaliai pasikeis. Ðá pavasará akys atsivërë man, kità – dar kam nors. Dviraèiø stovëjimo aikðtelës bus bûtinybë. Jos iðspræs daugybæ bëdø ir paskatins vilnieèius iðlipti ið automobiliø.

Vilnius nedidelis ir þmonës suvoks, kad jame judëti galima skirtingomis transporto priemonëmis: pavaþiuoti dviraèiu, já palikus aikðtelëje persësti á troleibusà, paskui dar paëjëti pësèiomis. Labai greitai artëjame prie pozityviø dalykø. Pribræsime ir dviraèiø stovëjimo aikðtelëms – tai neiðvengiama", – ásitikinusi J.Mudënienë.

Pripaþásta darbo trûkumus

Savivaldybës administracijos direktorius Gintautas Paluckas akcentavo, kad sostinei reikia ne dviraèiø, bet dviraèiø transporto priemoniø stovëjimo aikðteliø. Esà nevalia uþmirðti motoroleriø, motociklø ir populiarëjanèiø riedþiø.

"Toks poreikis jau seniai pribrendæs ir tolydþio didëja. Turime prisiimti atsakomybæ ir kritikà, kad esame labai apsileidæ ðioje srityje: infrastruktûra visiðkai neiðplëtota – tai mûsø darbo trûkumas", – prisipaþino G.Paluckas.

Jis sakë atkreipæs dëmesá, kad minti pedalus pamaþu tampa vilnieèiø gyvenimo bûdu, kartais – net mada. Todël jau kità pavasará mieste turëtø atsirasti pirmosios stovëjimo aikðtelës, skirtos dviratëms priemonëms. "Árengsime ir paþiûrësime, kiek tokios vietos ið tikrøjø reikalingos miestieèiams, ar taps populiarios, ávertinsime, kiek tai kainuos", – aiðkino G.Paluckas.

Pirmiausia vertins, skaièiuos

Signalø apie dviraèiø stovëjimo aikðteliø poreiká miesto valdþia sulaukë ið mokyklø ir universitetø. Miesto ûkio departamentui pavasario pradþioje buvo pavesta iðanalizuoti dabartinæ padëtá ir pateikti pasiûlymus, kokiose sostinës vietose aikðtelës bûtø paklausiausios.

"Jei jos bus árengtos vieðosiose erdvëse ar prie visuomeninës paskirties objektø, paslauga nieko nekainuos, o dviraèiø saugumà uþtikrins savivaldybë: tam yra stebëjimo kameros, bendradarbiaujame su policija, turime vieðosios tvarkos kontrolës poskyrá", – vardijo savivaldybës administracijos direktorius.

Finansuojant toká projektà ið miesto biudþeto bûtø nugnybta nemenka suma. Pasiteiravus, ar savivaldybë artimiausiu metu tam ras lëðø, G.Palucko optimizmas priblëso: "Þiûrësime, skaièiuosime. Aiðku, kad ne viskas ið karto. Dviraèiø stovëjimo aikðteliø prie biurø turëtø pasirûpinti darbdaviai ir verslininkai – juk jie samdo saugos tarnybas."

Kalba, bet nedaro

Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas Frankas Wurftas atkreipë dëmesá, kad vietos dviraèiams laikyti turëtø bûti skirta ir prie automobiliø stovëjimo aikðteliø. Taèiau jam labiausiai nerimà kelià saugumas. "Dviratá galima pastatyti visur. Klausimas – ar gráþæs rasi", – peèiais gûþèiojo F.Wurftas.

Miesto valdþios ambicijas pagerinti dviratininkø dalià jis vertina skeptiðkai. "Kalba kalba, bet nieko nepadaro. Trasos "Eurovelo 11" tiesimas sustabdytas, ES lëðos prarastos. O muðësi á krûtinæ ir tikino, kad viskas bus gerai", – neiðpildytus paþadus prisiminë F.Wurftas.

Progà jau praleidome?

Buvæs Vilniaus meras, kadaise suþlugusios oranþiniø dviraèiø projekto idëjos autorius Artûras Zuokas atvirai pripaþino, kad sostinëje dar ir ðiandien nëra aiðkios dviraèiø populiarinimo strategijos.

"Procesas stringa, nes niekas negalvoja toliau nei ði diena arba, geriausiu atveju, rinkimai", – sakë A.Zuokas. Jis priminë, kad ðià vasarà Paryþius pasiûlë dviraèius visiems, kurie norës pasivaþinëti. Projektas "Velib" (pranc. k. junginio, reiðkianèio "nemokamas dviratis", trumpinys) parûpino daugiau nei 10 tûkst. dviraèiø, jie stovi 750 stoèiø.

Projekto tikslas – skatinti gyventojus palikti automobilius namie ir taip sumaþinti oro tarðà ir spûstis. "Velib" dviraèiuose átaisyta speciali apsauga nuo vagiø – spyna ir pavojaus signalas, kuris ásijungia, jei dviratis negràþinamas á stotá. Taip pat dviratininkai turi sumokëti uþstatà, já praranda, jei dviratis dingsta. "Velib" projektà finansuoja bendrovë "JCDecaux". Ji yra didþiausia lauko reklamos ámonë Europoje.

"Mes irgi turëjome analogiðkà projektà su ðia bendrove, bet kaþkam norëjosi já numarinti. Jei bûtume já ágyvendinæ, miestas turëtø saugias dviraèiø stovëjimo aikðteles", – kalbëjo A.Zuokas. Arvydas Avulis, bendrovës "Hanner" valdybos pirmininkas

Mano manymu, dviraèiø stovëjimo aikðtelës Vilniuje – kiek ankstyvas projektas. Kol kas reikëtø uþsiimti dviraèiø populiarinimu. O kai þmonës imtø vaþinëti masiðkai, árengti ir aikðteles. Nemanau, kad tai turëtø daryti verslininkai ar privatus kapitalas. Tai miesto reikalas, nes jis turi bûti suinteresuotas maþinti tarðà, spûstis, propaguoti sveikà gyvensenà. Jei valdþia galvoja apie privilegijas maþø automobiliø savininkams, turëtø suprasti, kad dviraèiø infrastruktûra – irgi miesto pareiga. Manau, savivaldybë tokiam projektui gautø ES finansavimà.

Mes savo statomuose kompleksuose árengiame vietas dviraèiams statyti. Apie tai turëtø galvoti ir kitø ámoniø vadovai, darbdaviai.

Kopenhagoje – dviraèiø jûra

Danijos sostinëje Kopenhagoje karaliauja dviratis. Ðia transporto priemone naudojasi visi. Tai nepriklauso nuo iðsilavinimo, socialinës padëties ir lyties. Dviratá mina studentai, mokytojai, net "Armani" kostiumus vilkintys verslininkai.

Tiesa, greièiausiai tam átakos turi tobulai iðplëtota dviraèiø infrastruktûra: nenutrûkstama grandine nutiesti dviraèiø takai ir galimybë palikti dviratæ priemonæ specialiose stovëjimo aikðtelëse. Vaizdas, kai iðvysti aikðteliø dydá ir ðimtus jose paliktø dviraèiø, net glumina.

"Stovëjimo aikðtelës árengtos prie stoties, miesto centre, prie kiekvienos parduotuvës, bendrabuèio ar daugiabuèio. Dviraèius þmonës palieka tvarkingai iðrikiuotus. Prie stulpø jø riðti negalima, nes policija nuveþa kaip Vilniuje automobilius", – pasakojo metus Danijoje gyvenusi vilnietë Milda Celieðiûtë.

Didþiosios dviraèiø stovëjimo aikðtelës kartais tampa savotiðkomis dviraèiø kapinëmis: tas pats dviratis nejudinamas jose stovi mënesiø mënesius. "Taèiau pamatæ tokius dviraèius pareigûnai uþkabina áspëjimà. Jei savininkas per tris savaites neatsiliepia, dviratë priemonë patenka á policininkø rankas. Ji nuplaunama ir parduodama aukcione", – aiðkino M.Celieðiûtë.

Saugantis vagysèiø didþiosiose dviraèiø stovëjimo aikðtelëse ðios transporto priemonës daþniausiai paliekamos uþblokuotais ratais. Vietiniai uþsienieèius vis tiek áspëja, kad aikðtelëse prie stoties verèiau dviraèiø nepalikti – nesaugu. Vis dëlto niekas negarantuoja, kad mieste dviraèiui rasite laisvos vietos – aikðtelës kartais bûna perpildytos.

Todël labai patogu naudotis ne nuosavais, bet miesto dviraèiais, uþ 20 kronø (9 litus) pasiimtais ið terminalø. Sistema veikia analogiðkai kaip prekybos centruose veþimëliø. Vienoje vietoje pasiëmæs dviratá, kitame já palieki ir atgauni investuotas 20 kronø.

Amsterdamas: dviraèiø saugojimo ypatumai

Susidaro áspûdis, kad Amsterdame nëra nei kelio þenklø, nei apðvietimo stulpø. Jø paprasèiausiai nematyti, nes visi "aplipæ" dviraèiais. Olandijos provincijoje dviraèiø niekas nerakina, taèiau Amsterdamo gyventojai tokios prabangos sau leisti negali – mieste siauèia ilgapirðèiai. Todël dviratës transporto priemonës kruopðèiai saugomos – prie stulpø daþniausiai tvirtinamos ne viena, o net keliomis masyviomis metalo grandinëmis.

Tiesa, tai ne visada atbaido vagis. Teko matyti ne vienà ir ne du prirakintus dviraèius, kuriems trûko rato, sëdynës ar pedalo. Kita vertus, ant ðiø dviraèiø nusëdæs storas dulkiø sluoksnis leido átarti, jog savininkams jie jau senokai nebereikalingi. Retsykiais ðias lûþenas surenka ðvarà mieste priþiûrinèios tarnybos, taèiau neatrodo, jog jos iðsiskirtø kruopðtumu – beraèiø dviraèiø pilnos visos Amsterdamo gatvës.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT