Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
„Tour de France“ gerovë priklauso nuo (áraðykite rëmëjà)
Naujienos
Sporto gelbëtojai negyvena rûbinëse ar savininko apartamentuose. Jie neuþima ir Kongreso saliø.  Tikràjà valdþià turintys þmonës, galintys uþtikrinti, kad „Tour de France“ netaptø prieglobsèiu sukèiams, ásikuria tokiø bendroviø kaip „Anheuser-Busch Cos.“, „PepsiCo Inc.“, „FedEx Corp.“ ir „Deutsche Telekom“, skirianèiø didelæ finansinæ paramà sportui, posëdþiø salëse. Prisiminkite „Bud Bowl“, raðo Bloomberg naujienø agentûros apþvalgininkas.

Pavyzdþiui, „Deutsche Telekom'“ padalinys „T-Mobile“ po pasikartojanèiø dopingo skandalø nutraukë paramà „Tour de France“. Netrukus suþinosite daugiau apie ðias dviraèiø lenktynes ir maþëjanèios rëmëjø finansinës paramos átakà. 

Kai kurios sportininkø komandos, pavyzdþiui, „Nascar“ lenktynininkai ir dviratininkai, kurie yra nepriklausomi sutarties dalyviai, be rëmëjø paramos galëtø þlugti. 

Nëra rëmëjø ─ nëra komandos. Labai paprasta. 

Kalbant apie niðiniø arba „sparèiai iðpopuliarëjusiø“ sporto ðakø, kaip jas vadina Profesionaliø tinklinio þaidëjø asociacijos (PTÞA) pirmininkas Leonardas Armato, iðlikimà, rëmëjø vaidmens nereikëtø pervertinti.

Praëjusià savaitæ PTÞA apsilankë Brukline, Niujorko valstija. Coney Island paplûdimys buvo nusëtas rëmëjø palapinëmis, sporto aistruoliai galëjo pasivaiðinti ir ásigyti tam tikrø prekiø. Vienoje palapinëje ─ „Jose Cuervo“. Kitoje ─ „Nature Valley“ uþkandinë. Ten buvo „Banana Boat“ odos prieþiûros priemoniø ir „Naked Juice“ sulèiø, kurios, beje, buvo skanios. Paulo Mitchello palapinëje net buvo galima apsikirpti. 

Pasak L.Armanto, rëmëjai padëjo surinkti apdovanojimams 250.000 JAV doleriø, ið kuriø 10% atiteko nugalëtojams. 

„Crocs Inc.“ yra oficiali PTÞA rëmëja. O p. Armato avëjo populiariuosius guminius batelius. 

„Gyvenimo ir mirties klausimas“

„Finansinë parama gali bûti gyvybiðkai svarbi“, - teigia Scottas Becheris, Coral Gables, Florida, ásikûrusios sporto rinkodaros agentûros „Sports & Sponsorships“, vienijanèios bendroves ir sportininkus, komandas bei lygas, prezidentas. 

Kalbama ne tik apie maþiau populiarias sporto ðakas. Be finansinës paramos, nors ir maþiau, nukentëtø net ir populiariosios sporto ðakos, pavyzdþiui, Nacionalinë futbolo lyga ir Aukðèiausioji beisbolo lyga, gaunanèios milijardus ið televizijos.

Ðtai kaip pakeièiamas sportininkø, vadovø ir savininkø màstymas ─ uþdaroma piniginë. Nutraukiamas finansavimas. 

„Tour de France“ organizatoriai nustatë vienà grieþèiausiø dopingo kontrolës politikø sporte. Jie turëjo tai padaryti. Nuo to priklauso iðlikimas. 

Tokie rëmëjai kaip „Deutsche Telekom“, nenorëdami susieti savo vardà su susikompromitavusiais sportininkais, pasitraukë ið svarbiausio dviraèiø sporto renginio. Ið viso rëmëjai atsiëmë maþdaug 40 milijonø JAV doleriø finansinës paramos. 

Ekonomikos pamoka 

Sportininkai supranta ekonominæ turto „nubyrëjimo“ teorijà, (angl. trickle-down economics), ypaè kai patys susiduria su ja. 

Palyginus su praëjusiais metais, dël dopingo skandalø ir jø sàlygoto rëmëjø pasitraukimo „Tour de France“ dalyvaujanèiø dviratininkø atlyginimai sumaþëjo treèdaliu. 2008 m. kai kurie dviratininkai uþdirbs tik 47.000 JAV doleriø. Buvæs dviratininkas, dabartinis  dviratininkams atstovaujanèios sàjungos Cyclistes Professionals Associes prezidentas Cedricas Vasseuras lakoniðkai sako: „To nepakanka“.

Ásivaizduokite, kas bûtø, jei beisbolo þaidëjø atlyginimai lengva ranka bûtø sumaþinti 30%.

Jei manote, kad ðie vyrai yra nepriklausomi nuo rëmëjø uþgaidø, turëjote apsilankyti „Visø þvaigþdþiø“ renginiuose „Yankee“ stadione.

„State Farm“ buvo „Home Run Derby“ rëmëja. „Futures Game“ ávyko „XM Satellite Radio“ dëka. „Taco Bell“ parëmë maþojo beisbolo legendø ir áþymybiø varþybas. Be to, kà tai bereikðtø, „Fruit of the Loom“ padëjo nuðviesti „Visø þvaigþdþiø" renginá. 

Atlyginimai priklauso nuo pajamø 

Ásivaizduokime, kad ðie rëmëjai pasipiktina, na, tarkime, beisbole nustatyta dopingo kontrolës politika, kuri grieþtumu në ið tolo neprilygsta dviraèiø sporte nustatytai politikai. Kas bûtø, jei beisbolo rëmëjai nuspræstø, kad jie galëtø naudingiau investuoti savo pinigus kur nors kitur?

Sumaþëtø pajamos, sumaþëtø ir atlyginimai, ir neturintys kà slëpti þaidëjai ─ o tokiø dauguma ─ savo profsàjungoms lieptø sutikti su grieþtesnëmis kontrolës priemonëmis. Atminkite, kad NFL ir Nacionalinë krepðinio asociacija yra ávedusios atlyginimø sistemà, kuria remiantis atlyginimai susiejami su pajamomis. 

„Saunier Duval“ komanda pasitraukë ið „Tour de France“ ðá mënesá po to, kai buvo nustatyta, kad ðios komandos dviratininkas vartojo iðtvermæ didinantá preparatà eritropoetinà (EPO). Kodël pasitraukë? Todël, kad ði prancûzø bendrovës vardu pavadinta komanda nenorëjo pakenkti savo rëmëjui. 

Prieð „Tour de France“ kalbëjausi su dviraèiø sporto apþvalgininku Philu Liggettu, kuris informuoja apie ðias lenktynes televizijos kanalu „Versus“. Jis sakë, kad atsitiktiniai sporto mëgëjai ásijungia televizoriø tam, kad pamatytø, kaip kaþkas suimamas, o ne graþias dviraèiø lenktynes. 

„Þmonës tikisi dar vieno dopingo skandalo, nes tai „Tour de France“, - sakë jis.

Ðie þmonës neklydo. Ðiø metø lenktyniø metu nustatyta, kad trys dviratininkai vartojo dopingà. 

„Pastaruosius kelerius metus niekas netiki dviratininkais“, - sakë p. Vasseuras, – „Kai jie vël ims tikëti, pinigai gráð“. 

„Tour de France“ ar „Tour de Farce“ (angl. „farce“ ─ farsas)? Gyvuos ar þlugs? Atsakymas á ðiuos klausimus priklausys nuo rëmëjø...

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT