Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-07-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-07-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-07-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-07-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-07-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-07-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-07-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-07-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-07-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-07-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-07-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-07-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Savaitgalis paþymëtas keturiø motociklininkø ir dviratininkø þûtimis
Nelaimës New Page 1 Savaitgalá ðalies keliuose þuvo keturi motociklininkai ir dviratininkai, praneða Policijos departamentas.

Ðeðtadiená, apie 15 val., Ðakiø rajone, kelio Ðakiai – Prûseliai 4-àjame kilometre motociklas "Kawasaki GPX 600", vairuojamas dvideðimt devyneriø metø vyro, nuvaþiavo nuo kelio ir apsivertë. Eismo ávykio metu sunkiai suþalotas vairuotojas, kuris dël patirtø traumø ligoninëje mirë.

Ðeðtadiená, 18 val. 15 min., Jurbarko rajone, Tamoðiø kime automobilis "VW Golf", vairuojamas aðtuoniolikmeèio, partrenkë staiga á vaþiuojamàjà kelio dalá dviraèiu iðvaþiavusá septyniasdeðimt trejø metø vyrà, nuo patirtø suþalojimø jis vëliau ligoninëje mirë.

Ðeðtadiená, 11 val. 45 min., Klaipëdos rajone, Gramboviðkës kaime, motokroso trasoje, motociklas "Yamaha YZ 4510“, vairuojamas penkiasdeðimt aðtuoneriø metø Suomijos pilieèio, perðoko apsauginá pylimà ir nusileidæs ant þemës atsitrenkë á krûvà akmenø. Vairuotojas þuvo.

Sekmadiená, 21 val. 15 min., Telðiø rajone, Pupiniø kaime, keturratis motociklas atsitrenkë á stulpà. Veþama á ligoninæ vairuotoja mirë.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT