Ðeðtadiená, 19 val. 45 min, Birþuose, Plento ir Yèø gatviø sankryþoje, vilkikas "Daf FT XF 105.460", vairuojamas trisdeðimt aðtuoneriø metø vyro partrenkë nenustatytos tapatybës dviratininkà, praneða Policijos departamentas.

Maþdaug penkiasdeðimties metø vyras dël ávairiø kûno suþalojimø buvo paguldytas á ligoninæ, taèiau medikams jo gyvybës iðgelbëti nepavyko – 2 val. 20 min. jis ligoninëje mirë.

Birþø rajono policija dël ávykio pradëjo tyrimà. Po ekspertø iðvadø turëtø paaiðkëti ar vilkiko vairuotojas buvo blaivus.