Antradiená, Panevëþyje, puspriekabë suþalojo dviratininkà, praneða Panevëþio policija. Apie 14 val. 20 min. Pramonës ir Tiekimo gatviø sankryþoje, trisdeðimt septyneriø metø vyro vairuojamas automobilis su puspriekabe nedavë kelio pagrindiniu keliu ið kairës pusës vaþiavusiam trisdeðimt penkeriø metø dviratininkui ir susidûrë. Nuo stipraus smûgio dviratininkui lûþo raktikaulis, sumuðta galva.

Medikai, suteikæ reikiamà pagalbà, iðleido suþalotàjá á namus. Nelaimës aplinkybes tiria policija.