Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pasiektas naujas povandeninio vaþiavimo dviraèiu pasaulio rekordas
Naujienos

62 metø amþiaus naras ið Italijos Vittorio Innocente pasiekë naujà vaþiavimo dviraèiu po vandeniu pasaulio rekordà. Jis specialiai tam pritaikytà dviratá dugnu numynë á 65 metrø gylá. Neáprastas vaþiavimas ávyko jûroje netoli Genujos miesto. Naujasis pasiekimas yra 5 metrais geresnis nei ankstesnis rekordas - beje, pasiektas jo paties prieð trejus metus.

”Tai buvo sudëtinga, nes man teko vaþiuoti per daugiau dumblo nei tikëjausi. Man teko perjungti aukðtesnæ pavarà, kad galëèiau lengviau minti", pasakoja naras.

Tokiais renginiais jis siekia pritraukti lëðø vëþio susirgimø tyrimams, taèiau tuo paèiu italas nori parodyti, jog kalnø dviraèiais galima vaþiuoti bet kur. Italui jau teko vaþinëti ledynais, dykumomis ir Aliaskos bei Kenijos kalnais. Prieð maþdaug septynerius metus jis nusprendë tæsti savo misijà apjungdamas dvi savo aistras - vaþinëjimà dviraèiø ir nardymà po vandeniu. Nuo tada Innocente ðlifavo savo technikà, palaipsniui didindamas povandeninio vaþiavimo rekordo ribà. Tikriausiai abejoniø nekyla, jog jis kol kas absoliuèiai dominuoja ðioje sporto ðakoje (dël to, kad nëra jokios konkurencijos).

Tam, kad dviratis bûtø prispaustas prie dugno, dviraèiui papildomai prikabinamas maþdaug 35kg svorio balastas, o á padangas vietoj oro "pripuèiama" vandens. 'Nautilus' pramintas dviratis taip pat turi specialius spoilerius, padedanèius manevruoti po vandeniu.

http://www.technologijos.lt

 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT