Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Á „Be2gether“ - su dviraèiais
NaujienosLikus vos savaitei iki ryðkiausio vasaros renginio – muzikos ir meno festivalio “Be2gether”, jo organizatoriai siûlo planuoti kelionæ atsakingai ir draugiðkai. Nepriklausomaihttp://www.7seasons.eu/UserFiles/Image/b2g-Tiketa-150x188-001.jpg nuo pasirinktos transporto priemonës kvieèiama vaþiuoti galvojant apie kelionëje suvartojamus gamtos iðteklius.

“Be2gether” komanda skatina pasirinkti ekologiðkà transporto priemonæ ir vaþiuoti á festivalá su dviraèiais. Visi atvaþiavæ dviraèiu gaus nemokamà vietà nakvynei festivalio palapiniø miestelyje.

“Tai nëra taip sunku kaip atrodo. Þinoma, uþtruks daugiau laiko, nei vaþiuoti autobusu ar automobiliu, taèiau ir kelioniniø nuotykiø bus patirta daugiau”, - sako festivalio idëjinis vadas Giedrius Klimkevièius, jau kurá laikà pat intensyviai propaguojantis vaþinëjimà dviraèiu.

Vaþiuojantys á festivalá automobiliais yra raginami uþpildyti visas automobilio vietas, nevaþiuoti keliais automobiliais, jeigu galima sutilpti á vienà ar du. Taip pat vairuotojai kvieèiami kelyje paimti tranzuojanèius. Keli iniciatyvûs festivalio fanai kaip ir pernai jau organizuoja vaþiavimo á Norviliðkes reidà, apie kurá informacijà galima rasti festivalio svetainës forume.

Ðiemet festivalio organizatoriai taip pat pasirûpino papildomais autobusø reisais ið Vilniaus á Norviliðkes, todël neturintiems savo transporto priemonës bus galima pasinaudoti ðia specialia galimybe.

Tiesa, ruoðiantis kelionei svarbu nepamirðti asmens tapatybës dokumento, jog ji nepasibaigtø ties pasienio postu.

Festivalio organizatoriai teigia, kad kelionëje ir Norviliðkiø pievose smagiausia bus su draugø kompanija, todël kvieèia dalyvauti akcijoje “Go2gether”. Surinkus penkiø draugø kompanijà ir perkant 5 arba daugiau bilietø á festivalá, vienos paros bilietas kainuos tik 74 Lt. Nuolaida taikoma ir trijø dienø bilietams. Akcija vyks iki rugpjûèio 8 d. Ásigijæ bilietà vienai dienai gali pasirinkti atvykti á bet kurià festivalio dienà.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT