Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Vyksta apklausa dël dviraèiø takø
Naujienos

Miestieèiai kvieèiami dalyvauti apklausoje dël naujojo Kauno miesto dviraèiø takø specialiojo plano.

Kauno miesto savivaldybës administracijos uþsakymu Transporto ir keliø tyrimo instituto (TKTI) specialistai ðiuo metu rengia Kauno miesto dviraèiø takø specialøjá planà.

Kauno miesto savivaldybë  inicijavo naujos koncepcijos specialiojo dviraèiø takø plano rengimà. Iki ðiol mieste dviraèiø takai daþniausia buvo plëtojami rekreacinëse, poilsio zonose, todël dviratis daugelio suvokiamas kaip laisvalaikio praleidimo priemonë. Tuo tarpu  daugelyje vakarø Europos miestø ði dviratë transporto priemonë tapo alternatyva kasdieninëms kelionëms automobiliu arba vieðuoju transportu.

Skandinavijos ðalyse, kuriose oro sàlygos vaþinëti dviraèiu yra dar prastesnës negu Lietuvoje, iki 60 proc. visø miestuose atliekamø kelioniø,  kuriø atstumas yra iki 5 km, yra naudojamasi dviraèiu, tuo tarpu apie 70 proc. kaunieèiø ðeimø turi dviraèius,  taèiau mûsø mieste labai daþnai net á  parduotuvæ, kuri tëra uþ poros ðimtø metrø nuo namø, vykstama automobiliu.

Miestieèiai kvieèiami dalyvauti apklausoje, kuri yra patalpinta Transporto ir keliø tyrimo instituto interneto svetainëje.

Ávertinus apklausos rezultatus bus planuojami mûsø miestieèiams patogiausi ir  labiausiai reikalingi dviraèiø takai.

kaunodiena.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT