Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviraèiu aplink Lietuvà – siekti rekordo
Naujienos

Klaipëdieèiø pora savaitgalá dvivieèiu dviraèiu iðsiruoðë á kelionæ aplink Lietuvà ir sieks rekordo - tandemu greièiausiai apvaþiuoti ðalá, raðo dienraðtis „Klaipëda".

Verslininkai Viktorija Vaiðvilaitë ir Gvidas Skirutis per dienà ketina numinti apie porà ðimtø kilometrø.

Ið Klaipëdos trisdeðimtmeèiai sutuoktiniai pajudëjo Palangos link, vëliau suko pro Skuodà. Vaþiuodami aukðtyn palei valstybës sienà ið viso jie turëtø áveikti apie 1200 kilometrø. Pakeliui klaipëdieèiai fotografuos matytus vaizdus, rinks paraðus, kad surinktus duomenis vëliau pateiktø rekordus fiksuojanèiai agentûrai „Factum".

Prieð iðvykdamas G.Skirutis baiminosi tik blogø orø ir rimtesniø dviraèio gedimø. Aktyvaus poilsio mëgëjø kitokio pobûdþio sunkumai negàsdino.

Bûsimam þygiui sutuoktiniai ruoðësi padëdami vyresniajam sûnui siekti asmeninio rekordo - dviraèiu nuvaþiuoti ilgiausià Lietuvoje atstumà. Keturmetis rekordininkas Nojus per 23 valandas numynë 111 kilometrø.

Ar keturmeèio kelionë nenuvargino? Pasak G.Skiruèio, papraðytas persësti nuo dviraèio á maðinà maþasis rekordininkas apsiverkë. Þygá jis norëjo tæsti.

Praëjusià savaitæ buvo ruoðiami dokumentai, kad ðis faktas bûtø uþregistruotas Lietuvos rekordø knygoje. Tai ne pirmas ir ne paskutinis ðeimos pasiekimas.

Prieð porà metø Gvidas kartu su draugais Lietuvà apvaþiavo keturraèiais. Tad ið patirties þino, ko gali tikëtis dabartinëje kelionëje su Viktorija.

Pernai vasarà nuo Vilniaus arkikatedros á Klaipëdà vyras dviraèiu parmynë per dienà. Tad didesniø pasiruoðimø prieð ðià kelionæ aplink Lietuvà neprireikë.

„Kam mums reikia nuolatiniø rekordø? Taip áprasminame savo aktyvø poilsá. Mums tai atrakcija", - tikino nekilnojamojo turto bendrovei vadovaujantis vyras.

Nakvoti sutuoktiniai ketina palapinëje, glaudþiantis kaimo turizmo sodyboje ar pakelës vieðbutyje. Kelionës iðvakarëse daiktø jie dar nebuvo susidëjæ. Tai ketino padaryti likus kelioms valandoms iki þygio.

Klaipëdieèiai á namus, kur pasiilgæ lauks sûnus ir pustreèiø metukø dukra, turëtø gráþti ðá savaitgalá.

„Klaipëda"
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT