Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
L.T. Dviraèiø maratonø taurë 2008 Anykðèiuose
Naujienos

Á L.T. Dviraèiø maratonø tauræ kvieèiame dalyvauti ir paèius stipriausius dviratininkus, ir mëgëjus, kurie galbût per visus metus numina vos ðimtà kilometrø. Jûs galite pasirinkti – ar norite lenktyniauti su kitais, ar tik trokðtate aplenkti savo kaimynà, o gal norite minti kartu su savo ðeimos nariais neskubëdami, bet ta paèia trasa, kuria kà tik praskuodë sportininkai. Tai renginys visiems.

Jeigu apsisprendëte dalyvauti (o jûs tai kà tik jau padarëte), susipaþinkite su nuostatais ir uþsiregistruokite MTB svetainëje. Starto mokestá galima sumokëti pavedimu arba parduotuvëje "Instinktas" Vilniuje, Konstitucijos pr. 12. Uþsiregistruoti bus galima ir starto vietoje, taèiau tuomet registracija bus brangesnë.

Atvykæ á starto vietà, registracijos palapinëje pasakykite savo vardà ir gausite vokà, kuriame bus jûsø starto numeris, kurá turësite prisitvirtinti prie dviraèio vairo, taip pat laiko matavimo daviklis, kuris turi bûti pritvirtintas prie dviraèio rëmo. Instrukcijas kaip tvirtinti, rasite prie registracijos palapinës. Voke taip pat rasite maitinimo talonà, su juo po finiðo galësite pasistiprinti.

Nepamirðkite pasiimti gertuvës su vandeniu ar energetiniu gërimu. Venkite gërimø, kuriuose yra kofeino, taurino ar pan., tai tikrai netinka iðtvermës sportuose. Maratono starto miestelyje veiks dviraèiø remonto punktas. Jeigu neásitikinote, ar pakankamai pripûstos padangos, prieikite prie technikø pasikonsultuoti. Rekomenduojame su savimi trasoje turëti atsarginæ kamerà, árankius kamerai pakeisti ir pompà. Ðalmas dalyviams privalomas!

Likus apie 20 min prieð pagrindiná maratono startà, visi bus paðaukti uþimti starto pozicijas pagal suteiktus starto numerius. Starto zonoje bus suformuoti starto koridoriai. Uþimkite vietà tame starto koridoriuje, kuriame nurodytas jums priklausantis numeris.
Startas visiems dalyviams yra bendras. Bûkite atidûs pirmuose kilometruose, gali tekti vaþiuoti bûryje su kitais dviratininkais. Vëlesniuose kilometruose kiti dviratininkai jums tikrai netrukdys, vaþiuokite savo pasirinktu tempu. Kiek ámanoma, stenkitës vaþiuoti kuo deðiniau, kad netrukdytume kitiems dalyviams jûsø aplenkti. Bûkite atidûs susikirtimuose su kitais keliais, kuriais gali vaþiuoti automobiliai!

Visa trasa bus paþymëta á þemæ ákaltomis rodyklëmis (juodos rodyklës baltame fone). Taip pat ant medþiø kabanèiomis raudonomis / baltomis juostelëmis (jeigu kyla neaiðkumø dël krypties, vadovaukitës jomis). Trasos viduryje bus árengtas punktas, kurieme galësite atsigaivinti ar ásipilti á gertuvæ vandens arba energetiniø gërimø.

Trasoje rasite korteles, kuriose bus paþymëta, kiek kilometrø liko iki rato pabaigos (mëgëjø grupës dalyviai ir jaunimas iki 18m turi áveikti vienà trasos ratà).

Jûsø finiðo laikas fiksuojamas tada, kai kertate starto / finiðo linijà. Ið karto po finiðo leiskite trasos teisëjui nuimti nuo jûsø dviraèio laiko registravimo daviklá. Jeigu dël kokiø nors prieþasèiø neáveikëte trasos, daviklá perduokite teisëjui. Rekomenduojame prieð poilsá dar pavaþiuoti dviraèiu apie 5min ramiu tempu.

Varþybø vieta, data:
I etapas - Vilniuje, Plytinës g. (Saulëtekis), 2008 m. birþelio mën. 8 d.
II etapas – Ignalinoje, LÞSC stadionas, 2008 m. liepos mën. 20 d.
III etapas – Anykðèiuose, Niûroniø hipodromas, 2008 m. rugpjûèio mën. 24 d.
IV etapas – Utenoje, Utenio stadionas, 2008 m. rugsëjo mën. 14 d.

Varþybø laikas:
Vaikø grupës startas 11.00 val., pagrindinis maratono startas – 12.00 val.

Registracija ir starto rinkinio iðdavimas:
Starto vietoje, nuo 9.30 iki 11.00 val.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT