Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Autobusas – ne vieta dviraèiui
NaujienosVaþinëjate dviraèiu? Valio. Jums ploja visi – nuo þaliøjø iki biurokratø. Bet jei sumanysite dviratá ásikelti á autobusà ar troleibusà, durys jums bus uþtrenktos. Nauji autobusaiAutobusas ið Vakarø Europos naujos aptarnavimo kultûros á Vilniø neatneðë. Tuo spëjo ásitikinti savivaldybës vieðojo antþeminio ir poþeminio transporto infrastruktûros gerinimo darbo grupës narys Augustas Didþgalvis.

Nusprendæs dviratá ásikelti á autobusà jis buvo priverstas daugiau nei valandà árodinëti savo teisæ kartu veþtis bagaþà.

"Ásikëliau dviratá á autobusà, nes á Tauro kalnà sunku minti. Man dar nespëjus álipti, vairuotojas prispaudë durimis galiná ratà, o vëliau atsisakë pajudëti ið vietos, kol iðlipsiu. Bet juk taisyklëse neparaðyta, kad negalima veþti dviraèiø. O kas neparaðyta, reiðkia, galima daryti", – grindë savo veiksmø teisëtumà A.Didþgalvis.

Nesulaukdamas, kol autobusas pajudës, A.Didþgalvis iðkvietë policijà ir papraðæs pareigûnø patikrinti vairuotojo blaivumà, iðdëstë visas konflikto aplinkybes.

"Mane palaikë visi 30-ame autobuse buvæ keleiviai, bet nusprendþiau, kad pareigûnai turi uþfiksuoti, kaip vairuotojas nesilaiko egzistuojanèiø taisykliø, pagal kurias þmogus prie vairo turi bûti mandagus, paslaugus, papraðius prisistatyti. Ðiuo atveju viso to nebuvo", – aiðkino "Vilniaus autobusø" aptarnavimo kokybe nepatenkintas keleivis.

Áspëja apie padarinius

Bendrovës "Susisiekimo paslaugos" direktorius Vaidotas Antanavièius apgailestavo, kad kol kas keleiviø veþimo taisyklëse neapraðyta dviraèiø veþimo tvarka. Ðiuo metu vienareikðmiðkai galima tvirtinti tik vienà dalykà – dviratis nëra bagaþas.

"Sutikite, keistokai skamba, jeigu dviratá vadiname bagaþu. Jeigu jis atitinkamai ápakuotas, tuomet taip. Prieðingai, jis – griozdas. O griozdø veþti negalima. Taisyklës turëtø bûti patobulintos ir jose reiktø numatyti dviraèiø klausimà", – dëstë savo pozicijà "Susisiekimo paslaugø" vadovas.

Nuskriaustas besijauèiantis A.Didþgalvis tvirtino, kad jo atvejis gali bûti precedentas. Taèiau "Susisiekimo paslaugø" vadovas skubëjo paprieðtarauti ir apsaugoti keleiviø interesà nuo tokio precedento pergalës.

"Dviratis yra transporto priemonë. Kas bus, jei kiekvienas vaþiuojantis dviraèiu norës viena stotelæ pavaþiuoti autobusu. O jeigu kas nors uþsimanys ákelti motorolerá? Tai juk ne mama su vaiku ar neágalusis veþimëlyje. Lyginti dviratá ir neágaløjá, kaip darë ðis þmogus, tikra demagogija", – piktinosi V.Antanavièius.

Vakarø patirtis – skirtinga

"Vilniaus autobusø" direktorius eksploatacijai Rimantas Markauskas tvirtino susipaþinæs su A.Didþgalvio skundu, taèiau nelabai tiki visais jo argumentais.

Dalá nukentëjusio keleivio teiginiø direktorius buvo pasirengæs paneigti asmeniðkai.

"Jis raðo, kad Vakaruose autobusuose galima veþioti dviraèius. Daugybæ kartu buvau Miunchene (Vokietija) ir në sykio to nemaèiau. Kas bus, jei visi susës su dviraèiais, juk vietos þmogui neliks. Gali kilti konfliktas su keleiviais, kaip buvo atsitikæ pernai. Tuomet keleiviai patys iðmetë vienà toká dviratininkà", – kalbëjo R.Markauskas.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT