Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Politikai surado progà pasiðaipyti
Naujienos

„Tvarkos ir teisingumo“ partijos nario Vladimiro Avino siekis Vilniui padovanoti mëlynø dviraèiø sulaukë liberalcentristø replikø. Ðie politinius oponentus uþvertë sarkastiðkais elektroniniais laiðkais.

Vilniø valdanèios „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narys V.Avinas sugalvojo dar vienà bûdà, kaip uþsitarnauti rinkëjø palankumà – padovanoti miestui dviraèiø. Idëja sena, dar 2001 m. sugalvota tuomeèio Vilniaus mero Artûro Zuoko. Tik ðákart vietoj oranþiniø vilnieèiams ketinama pasiûlyti kitokios, priimtinesnës spalvos, dviraèiø. Be to, uþ transporto priemones reiktø mokëti. Vienas galimø variantø – mëlyni dviraèiai. Vilniaus savivaldybës Vieðojo antþeminio ir poþeminio transporto infrastruktûros gerinimo darbo grupës vadovui V.Avinui priklauso ir kitos genialios miesto transporto idëjos: oro gondolos, elektroniniai taksi. Politiko kreipimesi á Vilniaus tarybos narius raðoma, kad miestà dusinant automobiliø grûstims bûtina atkreipti dëmesá á dviraèius, árengti mieste jiems skirtus takus, kad vilnieèiams bûtø lengviau ir saugiau nukakti á bet kurá sostinës kampelá.

„Padarykime taip, kad kiekvienam Vilniaus pilieèiui ir miesto sveèiui dviratis bûtø prieinamas bet kur ir visà parà. Siûlome bendromis pastangomis ágyvendinti dviraèiø automatizuotø nuomos punktø tinklà Vilniaus mieste“, – siûlo V.Avinas.

Savivaldybei nekainuos në lito

Ðá dviraèiø nuomos projektà „Tvarkos ir teisingumo“ partijos narys rytoj ketina perduoti savivaldybës specialistams. Jo vizija – árengti kuo daugiau dviraèiø nuomos punktø, iðdëstytø po visà miestà, ne tik Senamiestyje. Esà tuomet paslauga gyventojams ir poilsiautojams bûtø patrauklesnë.
Politikas tikisi, kad ðiam projektui ágyvendinti neprireiks nei miesto tarybos sutikimo, nei savivaldybës lëðø. Dviraèiø nuoma savivaldybës administracijos direktoriaus ásakymu bûtø atiduota kuruoti savivaldybës ámonei „Susisiekimo paslaugos“.
Esà ði ámonë galëtø rengti projekto konkurso sàlygas. Konkurse dalyvausianèios ámonës siektø teisës ásigyti dviraèiø nuomos idëjà. Laimëjusi bendrovë savomis lëðomis pirktø dviraèius, árengtø nuomos punktus ir uþsiimtø privaèiu dviraèiø nuomos verslu. Dalá uþdirbtø lëðø ámonë privalëtø pervesti savivaldybei.
V.Avinas tikisi, kad projektà ágyvendinti neuþtruks, ir dar ðià vasarà vilnieèiai bei miesto sveèiai galës iðbandyti naujus dviraèius.
„Galbût dviraèiø nuoma paskatintø savivaldybæ labiau susirûpinti naujø dviraèio takø tiesimu“, – vylësi politikas.

Ákvëpë prancûzø patirtis

Atspirties taðku V.Avinas pasirinko ne katastrofa pasibaigusià A.Zuoko idëjà (kai nemokamai dalyti oranþiniai dviraèiai buvo iðvogti arba suniokoti), o prancûzø patirtá.
Beveik prieð metus Paryþiaus miesto meras atidarë 15 moderniø dviraèiø nuomos punktø, árengtø pagal naujà dviraèiø nuomos programà „Vélib“.
Èia dviraèiø paëmimo ir gràþinimo centrai iðdëstyti beveik kas 300 m. Paëmus vienoje vietoje transporto priemonæ galima gràþinti kitoje. Nuomotojui pasiimant dviratá, jam primenamos saugumo instrukcijos, informacija, kur yra artimiausios dviraèiø stotelës. Pirmas pusvalandis dviratininkui nieko nekainuoja, o uþ kitus reikia mokëti po eurà
(3,5 lito) arba uþ 29 eurus (100 litø) ásigyti metiná bilietà.
Vilniaus savivaldybës atliktos internetinës apklausos rezultatai parodë, jog net 90 proc. Lietuvos gyventojø pritaria, kad tokia dviraèiø sistema bûtø árengta Vilniuje.

Prajuokino A.Zuoko kolegas

Gavæs V.Avino laiðkà Vilniaus miesto tarybos narys liberalcentristas Gintautas Babravièius suskubo replikuoti: „Tikiuosi, kad bus oranþiniai tie dviraèiai...“ Taèiau þiniasklaidoje perskaitæs, kad dviratis bus ne sodrios morkos, o dangaus spalvos, politikas pasitaisë.
„Mëlynøjø – tai mëlynøjø, svarbu, kad ne þydrøjø... O (Eugenijus – red. past.) Ostapenko galëtø tai nuomos ámonei vadovauti – sëdi sau ir niûniuoja“, – ið idëjos ðaipësi G.Babravièius.
Prie elektroninio laiðko politikas nepatingëjo prisegti ir skandalingosios E.Ostapenko dainos „Dviratukas“. Ðis akibrokðtas kaipmat sukëlë dviraèiø idëjos ðalininkø pasipiktinimo bangà.
„Jûs, kaip ðiek tiek mokantis naudotis elektroniniu paðtu, galëtumëte ne tik beprasmiðkai neðvaistyti savo ir kitø þmoniø laiko raðydamas tokius „solidþius“ komentarus, taèiau ir panagrinëti interneto etiketà, kuriame raginama nesiøsti be adresato þinios dideliø prisegtø dokumentø. Kita vertus, tikiuosi, suprantate, jog siøsdamas daugybei þmoniø autorinëmis teisëmis apsaugotà kûriná skatinate piratavimà“, – politikà kritikavo vieðosios ástaigos „Vilniaus metro“ reikalø tvarkytojas Augustas Didþgalvis.

Vilniaus Dienos Logotipas

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT