Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-02-28 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-02-28 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-02-28 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-02-28 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-02-28 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-02-28 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-02-28 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-02-28 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-02-28 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-02-28 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-02-28 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-02-28 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pekino olimpiados dalyvis turi raktà á pergalæ
Olimpiada Ignatas KonovalovasPanevëþietis Ignatas Konovalovas tiesiog negalëjo netapti dviratininku. Ir greièiausiai „kalèiausi“ buvo genai: jo tëvas Valerijus Konovalovas – ilgametis Lietuvos moterø plento dviraèiø rinktinës treneris, iðauginæs visà bûrá pirmojo ryðkumo sporto þvaigþdþiø, o mama – daugkartinë èempionë. Netgi sporto mylëtojø ðeimos namai tylioje gatvëje persmelkti dviraèiø kulto dvasia.

Panevëþyje – retas sveèias

Jaunojo dviratininko tëvas V.Konovalovas iðugdë gabias sportininkes, seseris Rasà ir Jolantà Polikevièiûtes, Edità Puèinskaitæ, Dianà Þiliûtæ ir visà plejadà jaunø dviratininkiø, kurios dviraèiø sporte dar netarë savo þodþio, taèiau jau dabar retkarèiais suþiba garsiausiø pasaulio dviratininkiø padangëje. Jo motina Laima Zilporytë sovietiniais laikais net vienuolika kartø tapo SSRS èempione, o 1988 metais Seulo olimpinëse þaidynëse iðkovojo bronzos medalá.

Beje, net jø jaukus namas, prisiglaudæs tylioje Ryto gatvelëje, byloja apie meilæ dviraèiø sportui. Kieme stovi pirmojo medinio dviraèio prototipas, ant lauko stalelio – ið vyteliø nagingø rankø nupintas dviratukas, o kambaryje – visa suvenyriniø dviraèiø kolekcija.

 

Neseniai Ignalinoje finiðavusiame Lietuvos dviraèiø èempionate 22-jø panevëþietis I.Konovalovas pirmà kartà uþlipo ant aukðèiausio garbës pjedestalo laiptelio, laimëjæs atskiro starto lenktynes. Pergalei pasiekti jis paaukojo ketverius nelengvus metus. 2005 metais jis pasipuoðë bronzos medaliu, 2006 ir 2007 metais buvo antras.

 

Ignatas Panevëþyje – retas sveèias. Jau kità dienà po Lietuvos èempionato jis iðsiruoðë á Italijà ir pokalbiui su PB galëjo paaukoti vos pusvalandá. Kelionës ruoðos rûpesèiais rûpinosi mama ir tëtis, o prie jo kojø visà laikà meiliai glaustësi aðtuonmetis Rytø Vokietijos aviganis Toras.

 

„Namiðkius ir draugus visada sunku palikti, bet tokia jau sportininko dalia“, – su savo kasdienybe jau susitaikë Ignatas.

 

Dviratá tik skolindavosi

 

Kaip prisimena Ignatas, dviraèiu jo vaþiuoti niekas specialiai nemokë. Tiesiog vasarodamas Pasvalio rajono Mediniø kaime, pas moèiutæ, pasiëmë „Rambyno“ markës dviratá, sëdo ir... nuvaþiavo. Tiesa, ðiandien Ignatas nuoðirdþiai juokiasi negalëdamas prisiminti, kaip sustojo. Tai ir buvo ilgo kelio pradþia.

 

Deðimties metø jis susiþavëjo triatlonu ir varþyboms dviratá skolindavosi ið tëèio. Ðis nebuvo labai patenkintas sûnaus pasirinkimu, taèiau niekada neatsisakydavo paskolinti, nuolatos paragindamas baigti vaikiðkus þaidimus ir pradëti rimtai treniruotis. Taèiau net ketverius metus Ignatas buvo iðtikimas pasirinktai sporto ðakai ir po varþybø dviratá gràþindavo tëèiui.

Per tà laikà jis spëjo net tris kartus tapti miesto triatlono èempionu savo amþiaus grupëse. Kaip dabar prisimena I.Konovalovas, ðioje sporto disciplinoje já gelbëdavo bûtent vaþiavimas dviraèiu, nes ir plaukë, ir bëgo uþ varþovus lëèiau.

Galop savo mamos siaubui (ji nenorëjo, kad jos sûnus taptø dviratininku, nes pati patyrë tà pragarà), o tëèio dþiaugsmui, jis dviraèio nebesugràþino. Prasidëjo rimtos treniruotës. Taèiau mama iðkëlë ir vienà sàlygà: nori bûti geru dviratininku – turi gerai ir mokytis. J.Balèikonio gimnazijoje mokytojai reiklûs, taèiau Ignatas mokësi gerai – paþymiø vidurkis buvo 7.

Ypaè buvo sudëtingi paskutiniøjø pusantrø metø mokslai, kai visas áskaitas laikë eksternu. Komandos draugai já net paðiepdavo, kad ðis su vadovëliais niekada nesiskirdavo. Dabar Ignatas prisipaþásta, kad ðiai gimnazijai jis tebejauèia paèius ðilèiausius jausmus. Net ir bûdamas labai uþimtas jis randa laisvà valandëlæ, uþsuka pas savo mokytojus, kad jiems uþ viskà padëkotø.

Tramplinas á profesionalø sportà

 

I.Konovalovas su ðypsena prisimena pirmàsias treniruotes. „Daugiau þaisdavome ir kvailiodavome nei rimtai mynëme pedalus“, – prisimena dviratininkas. Taèiau pamaþu „ásivaþiavo“, nes suprato, kad be rimto darbo apie gerus rezultatus nëra net ko svajoti.

Prieð dvejus metus Ignatas buvo ástojæs á Klaipëdos universiteto pedagogikos fakultetà, taèiau ðviesûs planai, sietini tiek su mokslu, tiek su sportu, po pusmeèio subyrëjo it kortø namelis. Surinkta talentingø dviratininkø komanda dël ávairiø povandeniniø sroviø ir intrigø iðiro. Laimë, tuomet talentingà 18-metá dviratininkà pastebëjo Marselio (Prancûzija) dviraèiø mëgëjø klubo vadovai ir I.Konovalovà pakvietë á savo komandà. Tai buvo tramplinas á profesionalø sportà.

Jo, kaip jauno ir perspektyvaus dviratininko, akcijos dar labiau iðaugo, kai jis Lietuvos rinktinës dviraèiø treko sudëtyje rungtyniavo 2004 metø Atënø olimpinëse þaidynëse. Tada lietuvaièiai komandinëse persekiojimo lenktynëse iðkovojo aðtuntàjà vietà.

Jaunam, vos aðtuoniolikos metø sulaukusiam, I.Konovalovui ðios þaidynës paliko neiðdildomø áspûdþiø. Olimpinæ þaidyniø dvasià jis vël galës prisiminti jau netrukus ávyksianèiose Pekino olimpinëse þaidynëse. Panevëþietis, dabar atstovaujantis „Credit Agricole“ (Prancûzija) komandai, Lietuvos rinktinës sudëtyje Pekine medaliø sieks 240 kilometrø grupinëse lenktynëse.

Per kanèias – á þvaigþdes

Norint pasiekti olimpiniø aukðtumø, reikia pragariðkai dirbti. Per sezonà I.Konovalovui tenka numinti per 30 tûkstanèiø kilometrø – nesvarbu, ar giedra, ar dargana. Tam reikia labai tvirto charakterio, uþsispyrimo ir visiðko atsidavimo ðiai sporto ðakai.

Vienas perspektyviausiø Lietuvos dviraèiø sporto atstovø prisipaþásta: „Kartà per metus mane bûtinai iðtinka krizë. Nors, atrodo, daug dirbi, taèiau sportinës formos nëra. Kaip sako dviratininkai, „koja neina“. Turëjau problemø ir dël sinusito, taèiau po operacijos esu visiðkai sveikas“.

I.Konovalovas jau turi raktà á pergalæ: „Reikia turëti uþsispyrusá, taèiau draugiðkà charakterá. Dviraèiai – komandinë sporto ðaka, todël visada gera jausti draugo petá. Lenktynëse tu privalai „traukti“ komandos lyderá link pergalës ir dirbti komandos labui. Juk ateis laikas, kai komandos draugai dirbs ir mano naudai. Tai neraðyta dviratininkø taisyklë“.

I.Konovalovas mano, kad jam þvaigþdþiø valanda dar neiðmuðë, bet tiki, kad pergalës – dar prieðaky. Panevëþietis, laisvai kalbantis prancûziðkai, net neabejodamas tvirtina, kad dviratis – jo darbas ir hobis. Prabilæs apie ðirdies reikalus, puse lûpø uþsiminë, kad jo draugë – lietuvaitë. Kas ji, paslaptis. Kol kas...

 

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT