Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Atsisakiusiems automobilio – èekis dviraèiui ásigyti
NaujienosLondono Islingtono savivaldybë ëmësi iðradingø priemoniø atpratinti gyventojus nuo orà terðianèiø ir taip klimato atðilimà skatinanèiø automobiliø naudojimo. Kiekvienam vairuotojui, kuris atsisakytø pratæstiDviratis savo parkavimo leidimà, savivalda þada áteikti 100 svarø dovanø èeká – tiek kainuoja paprasèiausias dviratis.

Parkavimo leidimai automobiliams su dideliais varikliais kainuoja 200 svarø.

Islingtono savivaldybës atsakingoji atstovë aplinkos apsaugos klausimams Lucy Watt mano, kad tai paskatins gyventojus atsikratyti gamtà terðianèiø automobiliø.

“Skatinti gerà elgesá tokiais bûdais yra kur kas efektyviau, nei nurodinëti þmonëms, kaip gyventi. Daugelis Londone ir taip mano, kad transporto sistema èia tokia gera, kad vairuoti automobilá nëra bûtina”, - sakë ji.

Islingtono savivaldybë per metus iðduoda 24 tûkstanèius parkavimo leidimø, taèiau vietø nuolat trûksta.

Manoma, kad, susigundæ dovanø èekiais, gyventojai reèiau naudos automobilius, tad turëtø sumaþëti parkavimosi problema, smarkiai átakojanti ðio centrinio Londono rajono uþterðtumo lygá.

Taip pat iki 2010-øjø Islingtone planuojama árengti dar vienà tûkstantá patogiø parkavimosi vietø dviratininkams – tai yra viena ið Klimato pokyèiø fondo (Climate change fund) uþduoèiø.

Dovanø èekius gavusius gyventojus ketinama kontroliuoti, nes bijoma piktnaudþiavimo atvejø. Esà gyventojai gali atsisakyti parkavimo leidimø pratæsimo, pasiimti dovanø èeká ir automobilius parkuoti gatvëse, kuriose netaikoma parkavimo kontrolë.

„Londonietë“
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT