Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkams baigësi katino dieno
Naujienos

Sugrieþtinus administracines baudas uþ vairavimà neblaiviems, pasipylë baudos mopedø ir dviraèiø vairuotojams, vadeliotojams ir netgi pëstiesiems.

Atðilus orams ir keliuose þenkliai pagausëjus ne tik automobiliø, bet ir kitø transporto priemoniø, padaugëjo ir paþeidëjø. „Pastaruoju metu kasdien suraðome po kelis administracinës teisës paþeidimo protokolus neblaiviems dviratininkams ir vadeliotojams“, - LÞ sakë Alytaus policijos komisariato Eismo prieþiûros skyriaus virðininkas Graþvydas Èepulis.

Anot pareigûno, minëtø transporto priemoniø vairuotojai á kelià iðrieda neblaivûs ið ápatimo - anksèiau uþ tai nebuvo baudþiama. Jie daþnai net nesusimàsto, kad sugráþimas ið kaimyno ratuotam, pasivaiðinus didesniu alaus bokalu, ðeimos biudþetà gali patuðtinti nuo 300 iki 700 litø.

Per dvi paskutines geguþës savaites Alytaus mieste ir rajone sulaikyti ir nubausti 55 eismo dalyviai; ið jø treèdalis - neblaivûs mopedø ir dviraèiø vairuotojai, vadeliotojai bei vienas pësèiasis. 37 metø Rimvydas L. nubaustas 40 litø bauda uþ tai, kad neblaivus ëjo kelio Alytus-Seirijai-Varëna deðine kelio puse. Pëstiesiems, paþeidusiems saugaus eismo taisykles, numatytos baudos nuo 20 iki 40 litø. Viskas priklauso nuo girtumo.

Anot G.Èepulio, piniginiø baudø skyrimu dviratininkams ir vadeliotojams ypaè dþiaugiasi pastarøjø þmonos - dabar retas vyras bûdamas iðgëræs ir þinodamas, kad gali ákliûti, ryþtasi sësti ant dviraèio ir vaþiuoti ieðkoti kitos kompanijos. Atsakomybës sugrieþtinimu dþiaugiasi ir pareigûnai - þymiai sumaþëjo autoávykiø, kuriø kaltininkai bûtø neblaivûs dviratininkai ar vadeliotojai.

Pareigûnai jau suspëjo ávertinti, kad ðie eismo dalyviai yra daug geranoriðkesni uþ automobiliø vairuotojus - per penkis ðiø metø mënesius Alytaus policininkams nepasitaikë nei vieno atvejo, kad girtas dviratininkas ar vadeliotojas bûtø atsisakæs blaivumà pasitikrinti alkoholio matuokliu ar tiesiog áþûliai elgtøsi.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT