Vëlø pirmadienio vakarà, apie 22.40 val., Panevëþio rajone, kelio Berèiûnai – Naujamiestis 4-ame kilometre, automobilis „VW Golf" partrenkë dviratininkà, praneða Policijos departamentas. Automobilá vairavo dvideðimtmetis vyras. Nukentëjæs 61-eriø dviratininkas þuvo iðkart.

Policija dël ávykio pradëjo tyrimà.