Ketvirtadiená, Panevëþyje, automobiliai suþeidë 14 ir 69-eriø metø dviratininkus, praneða Panevëþio policija.

Nelaimë ávyko apie 10.50 val., Statybininkø gatvëje, ties iðvaþiavimu ið 8 namo kiemo. 24-eriø metø vyro vairuojamas automobilis „Audi 90“, susidûrë su 69-eriø metø dviratininku, nuo dviraèiø tako ásukusiu á vaþiuojamàjà dalá.

Suþeistam vyrui nustatyti krûtinës làstos ir juosmens sumuðimai. Jis gydomas ambulatoriðkai.

Dar viena avarija Panevëþyje ávyko po keliø valandø, apie 16.55 val. Savitiðkio gatvëje, ties tiltu per Nevëþio upæ, 19-kos metø mergina, vairuodama automobilá „Renault Megane Coupe“, parbloðkë nuo ðaligatvio á vaþiuojamàjà dalá iðvaþiavusià keturiolikmetæ dviratininkæ.

Ligoninëje mergaitei nustatytos lûpos ir smakro muðtinës þaizdos, galvos smegenø sukrëtimas, þandikaulio lûþimas, kairës blauzdos nubrozdinimas. Ji gydoma Vaikø intensyviosios terapijos skyriuje.