Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Dviratininkas L.Armstrongas tikrai gráþta á sportà (papildyta 09.10)
Naujienos Lance ArmstrongSeptyniskart "Tour de France" lenktyniø nugalëtojas legendinis dviratininkas amerikietis Lance`as Armstrongas gráþta á didájá sportà. 36-eriø metø L. Armstrongas tai patvirtino praneðime savo interneto svetainëje "Lance Armstrong Foundation". Jis dalyvaus kitàmet vyksianèiose "Amgen Tour of California", "Paris-Nice", "Tour de Georgia", "Dauphine-Libere" ir "Tour de France" lenktynëse.

Kazachstano "Astana" komanda paneigë kalbas, kad L. Armstrongas atstovaus ðiai ekipai, - praneða BBC.

"Jis nëra mûsø komandos dalis. "Astana" su juo neturi jokiø bendrø planø", - sakë komandos atstovas spaudai Philippe`as Maertensas.

"Neþinau, kas paskleidë ðiuos gandus", - cyclingnews.com svetainei sakë "Astana" vadovas Johanas Bruyneelis, ankðèiau ilgus metus dirbæs kartu su L. Armstrongu.

L. Armstrongo biografë Sally Jenkins BBC treèiadiená patvirtino, kad á dviraèiø sportà gráþtantis L. Armstrongas ðiuo metu yra puikios fizinës formos.

"Jis, tarsi, turi galingà vidiná variklá", - vaizdþiai L. Armstrongo bûklæ apibûdino S. Jenkins.

Tuo tarpu CNN cituoja þurnalà "Vanity Fair", kur iðskirtiniame L. Armstrongo interviu dviratininkas 100 proc. patvirtina, kad dalyvaus 2009 metø "Tour de France" lenktynëse.

"Jo pagrindinis motyvas sugráþti - tæsti kova prieð vëþá visame pasaulyje", - treèiadienio rytà praneðë CNN.

Pasak amerikieèiø þiniasklaidos, L. Armstrongas neatstovaus "Astana" komandai, nes neaiðku, ar ðiai ekipai bus leista dalyvauti kitø metø "Tour de France" lenktynëse.

2008-aisiais "Astana" dël dopingo skalndalo buvo paðalinta ið "Tour de France".

 

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT