Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Kurjeriai dviraèius mins ir þiemà
Naujienos

Kurjeriai dviraèius mins ir þiemàVilniaus gatvëse zuja dviratininkai, ant peèiø uþsimetæ geltonas kuprines. Tai ne sportininkai, o greitaisiais miesto pasiuntiniais save vadinantys kurjeriai.

Greitai ir neklysdami

"Mûsø paslaugà firmø klientai uþsisako internetu. Taigi kurjeris á savo delniná kompiuterá ið karto gauna nuorodà, kur jam reikia atvykti, kà paimti ir kam perduoti reikiamà siuntà. Tokia programa sumaþina klaidø tikimybæ, nes uþsakymà gauna ir dispeèeris, ir pasiuntinukas. Navigacijos programa neleidþia kurjeriui paklysti", – naujos paslaugos privalumus dëstë kurjeriø kompanijos "Messenger" direktorius Arnas Stuopelis.
Ar siuntinys jau pristatytas, uþsakovas gali suþinoti internete.

Spûstys nebaisios

Mintis ákurti pasiuntiniø firmà, anot direktoriaus, jam kilo apsilankius didþiuosiuose Europos miestuose. Ten tokia paslauga itin populiari.

"Esu dirbæs advokatø kontoroje, todël galiu patvirtinti, jog tokia paslauga pasiteisina. Ypaè kai ið vienos firmos reikia skubiai perduoti dokumentus kitai. "Messenger" suteikia þmonëms galimybæ nepajudant ið savo darbo vietos gauti reikiamà daiktà. Be to, tai atima maþiau laiko nei vaþiuojant automobiliu. Motoroleris ir dviratis yra alternatyvios transporto priemonës, leidþianèios aplenkti spûstis", – aiðkino A.Stuopelis.

Jis pasakojo, jog ðiuo metu teikiamos dvi paslaugos: "6 valandos" arba "asmeninis kurjeris". Pasiuntiniai dirba visà darbo dienà – nuo 8 iki 17 val., taèiau susitarus siuntiná gali pristatyti ir kitu laiku.

"Kalbant apie mûsø paslaugø ákainius, galiu pasakyti tik tiek, kad tai pigiau nei taksi,o kaina priklauso nuo vietos, á kurià reikia nuveþti daiktà, ir skubos", – konkreèios sumos nenorëjo ávardinti A.Stuopelis.

Dirbs ir þiemà

Kaip dviratininkai suksis þiemà? "Galiu uþtikrinti, kad ðaltuoju metø laiku taip pat dirbsime. Mûsø kurjeriai turi specialià aprangà, kuri neleis suðalti. O ir þiemos dabar ne tokios ðaltos, kad nebûtø galima vaþiuoti dviraèiu. Be to, turime tris automobilius, kurie, esant dideliems ðalèiams, pakeis dviraèius", – kalbëjo vadovas.

A.Stuopelis tikino, kad veþioti siuntinius dviraèiu nesunku. Ypaè tiems, kurie mëgsta pasportuoti. Rinkdamas darbuotojus jis sakë neteikæs pirmenybës vaikinams. Svarbiausia – kad toká darbà dirbantis þmogus mëgtø bendrauti, turëtø greità reakcijà ir, þinoma, pajëgtø visà dienà minti dviratá.

"Ðiuo metu ámonë tik pradeda savo veiklà, taèiau ateityje ketiname plëstis ir á kitus miestus. Tokios pareigos puikiai tinka studentams, nes grafikà galima derinti su studijomis", – apie kurjerio darbo privalumus pasakojo A.Stuopelis.

Picø á namus neveð

Nors "Messenger" paslaugas teikia vos mënesá, taèiau, pasak direktoriaus, jau teko sulaukti ádomiø pasiûlymø.

"Pamenu, kartà mums skambino ir klausë, ar negalëtume atsiøsti dviejø mergaièiø, kurios gimtadienio proga pristatytø dovanà á namus. Kità kartà praðë tiesiog atveþti balionà", – netradicinius uþsakymus prisiminë vadovas.

Kol kas kurjeriai dirba tik su ámonëmis, taèiau ateityje savo paslaugø spektrà þada plësti.

"Tarkime, þmogus pamirðo namie raktus, o jo ðeimos narys ar draugas nori juos jam nusiøsti. Manau, galëtume suteikti tokià paslaugà. Tada þmogus turëtø mums skambinti tiesiai á biurà ir duoti nurodymus. Taèiau veþioti sumuðtiniø ir picø kol kas neplanuojame", – juokësi A.Stuopelis.

Daugiausia kurjeriø paslaugomis naudojasi farmacijos kompanijos, advokatø kontoros.

Vilniaus diena

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT