Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
L.Armstrongas gráþta kovoti su vëþiu
Naujienos

"Geleþinis Lance'as gráþta", – tokia ir panaðiomis antraðtëmis praëjusià savaitæ mirgëjo pasaulio spauda.

Vëþá áveikæs JAV dviratininkas Lance'as Armstrongas tikisi, kad jo sprendimas sugráþti á profesionalø sportà pasaulá ákvëps dar atkaklesnei kovai su klastinga liga.

Rûpi ne tik pergalës

"Ilgai tariausi su savo ðeima, vaikais ir artimiausiais draugais ir nutariau gráþti á dviraèiø sportà. Taip norëjau atkreipti dëmesá á vis auganèias sergamumo vëþiu tendencijas. Per metus nuo ðios ligos mirðta po 8 mln. þmoniø, ir mes turime imtis veiksmø", – apie savo sugráþimà paskelbë L.Armstrongas.

JAV dviratininkas puikiai þino, kà reiðkia susidurti su klastinga liga. 1996 m. spalá jam buvo diagnozuotas sëklidþiø vëþys, o metastazës jau buvo iðplitusios á smegenis ir plauèius. Taèiau sportininkas nepasidavë. Iðtvërë dvi operacijas, iðbandë eksperimentiná gydymà chemoterapija ir áveikë ligà.

1998-aisiais á dviraèiø trasas L.Armstrongas gráþo dar stipresnis, o po metø triumfavo paèiose garsiausiose planetos lenktynëse "Tour de France". Vëliau paaiðkëjo, kad tai buvo pirmoji ið rekordiniø septyniø pergaliø Eliziejaus laukuose.

"Noriu laimëti 2008 m. "Tour de France", – savo tikslà ávardijo ant dviraèio balno vël sësiantis L.Armstrongas. Taèiau kartu pabrëþë, kad jam gerokai svarbiau grumtis ne su varþovais, o su vëþiu.

Todël savo sugráþimà jis paþymëjo surengdamas specialias varþybas Kanadoje. 40 dviraèiø sporto mëgëjø gavo progà pasivarþyti su legendiniu amerikieèiu, taèiau prieð tai turëjo sumokëti po 25 tûkst. doleriø. Visos lëðos pervestos L.Armstrongo ákurtam kovos su vëþiu fondui.

Amþius – ne kliûtis

Lenktyniø dviratis L.Armstrongui paklus po trejø metø pertraukos. Kai kurie skeptikai jau pradëjo abejoti, kad amerikietis sugebës sugráþti kaip nugalëtojas. Visø pirma dël to, kad jam poryt sukanka jau 37-eri.

Vyriausias "Tour de France" èempionas yra Firminas Lambot, taèiau tuomet 36-eriø belgas prestiþines lenktynes laimëjo neatmenamai seniai, 1922 m.

Taèiau aplinkiniø abejones pusiau juokais, pusiau rimtai sklaidë pats L.Armstrongas. "Mano nugara pavargsta greièiau ir að ne taip greitai, kaip anksèiau, ryte iðlipu ið lovos, – ðypsojosi legendinis amerikietis. – Taèiau vyresni sportininkai lenktyniauja ne kà prasèiau. Galite paklausti rimtø sporto psichologø, ir jie pasakys, kad viskà lemia ne fizinës savybës, o psichologija. Tikrai nemanau, kad dabar esu lëtesnis, nei bûdamas 32-ejø."

L.Armstrongas ásitikinæs, kad trejø metø pertrauka jam iðëjo á naudà. Juolab kad jis nesëdëjo ant krosnies – nuolat palaikë fizinæ formà, be to, sëkmingai dalyvavo garsiuosiuose Niujorko ir Bostono maratonuose.

Kad gali taip pat sëkmingai minti pedalus, amerikietis ásitikino rugpjûtá Kolorade vykusiose kalnø dviraèiø lenktynëse. Daugiau kaip 160 km distancijà Uoliniais kalnais "geleþinis Lance'as" áveikë antras. "Po tø lenktyniø pajutau nenumaldomà norà vël lenktyniauti. Vël áveikti ðimtus kilometrø ir mëgautis kiekviena akimirka", – kalbëjo L.Armstrongas.

Sugráð praeities ðeðëliai?

Legendinio amerikieèio sugráþimo su nekantrumu laukia visas dviraèiø pasaulis. Greièiausiai jis apsivilks þydrus Kazachstano "Astana" komandos marðkinëlius. Tuos paèius, kuriuos vilki ir lietuvis Tomas Vaitkus.

"Astana" vadybininkas Johanas Bruyneelis, sëkmingai dirbæs su L.Armstrongu "US Postal" (vëliau "Discovery Channel") komandoje, pasveikino jo sprendimà: "Lance'as yra iðskirtinis sportininkas. Ðiemet Pekine ispanas Juanas Llanerasas laimëjo du medalius bûdamas 39-eriø. Lance'as yra dvejais metais jaunesnis, todël tikiu, kad jis pasirodys sëkmingai."

Dabartinis "Astana" lyderis Alberto Contadoras taip pat dþiaugësi galimybe bûti vienoje komandoje su dviraèiø sporto legenda. "Visada já labai gerbiau ir pasitiksiu já iðskëstomis rankomis", – dël galimos konkurencijos nesijaudino ispanas.

"Tour de France" organizatoriai apie L.Armstrongà kalba atsargiau. "Jam ir jo komandai leisime lenktyniauti tik tokiu atveju, jei jie sutiks su naujosiomis dopingo taisyklëmis. Dabar jos yra gerokai grieþtesnës, nei tada, kai lenktyniavo L.Armstrongas", – pareiðkë lenktyniø direktorius Christianas Prudhomme'as.

L.Armstrongas iki ðiol neatsigina kaltinimø, kad savo titulus iðkovojo neðvariais metodais. Apie (ne)bûtas amerikieèio nuodëmes priraðyta tonos popieriaus – tiek laikraðtinio, tiek knyginio.

Vis dëlto niekam taip ir nepavyko árodyti, kad "daugiausia tikrintas pasaulio sportininkas", kaip save ne syká yra vadinæs L.Armstrongas, vartojo dopingà.

Vilniaus diena

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT