Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Panevëþyje baigtas montuoti dviraèiø trekas
Naujienos Panevëþio trekà pirmosios iðbandë Lietuvos olimpietësPirmadiená Panevëþio universalioje sporto arenoje vykusioje oficialioje ðventëje paþymëtos dviraèiø treko montavimo darbø pabaigtuvës. Kaip teigiama praneðime þiniasklaidai, renginyje naujàjá trekà iðbandë Lietuvos olimpinës rinktinës narës Simona Krupeckaitë, Vilija Sereikaitë bei Svetlana Pauliukaitë.

Treko statybø pabaigtuvëse dalyvavæs Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artûras Poviliûnas pasidþiaugë, kad dabar Panevëþyje galës vykti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio dviraèiø sporto èempionatai ir ðis trekas padës rengiantis Londono olimpiadai.

Lietuvos dviraèiø federacijos prezidentas Romualdas Bakutis padëkojo Panevëþio miesto tarybai uþ puikià dovanà Lietuvos dviraèiø sportui. „Mes turime geriausià dviraèiø trekà Europoje. Treko naudà pajus ne tik sportininkai, bet ir miesto verslininkai, kurie turës puikià galimybæ mieste priimti daug uþsienio sveèiø“, - sakë R. Bakutis.

Ðventës metu miesto savivaldybë pasiþadëjo sudaryti galimybæ sporto arenos treke rengti treniruotes ir varþybas Lietuvos bei uþsienio ðaliø sportininkams, o Lietuvos dviraèiø federacija - rengti treniruotes ir varþybas ávairaus amþiaus bei meistriðkumo sportininkams.

Dviraèiø trekà Panevëþio universalioje sporto arenoje suprojektavo ir árengë Vokietijos kompanija „SportBau“. Nuo 1925 m. jos atstovai árengë 121 trekà ávairiose pasaulio ðalyse. Panevëþio treko projektà rengë kompanijos vadovas architektas Ralphas Schuermannas. Jo pastarasis darbas – Pekino olimpinis trekas.

Panevëþio universalioji sporto arena su I kategorijos 250 metrø ilgio olimpinio standarto dviraèiø treku bus unikalus sporto kompleksas regione ir vienintelis toks Baltijos ðalyse. Analogiðko treko neturi Suomija, Ðvedija, Estija, Latvija, todël planuojama á Panevëþá pritraukti tarptautiniø dviraèiø sporto varþybø ir renginiø formuojant regioninës svarbos dviraèiø sporto centrà.

Panevëþio arenà planuojama atidaryti spalio 24 dienà.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT