Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ ir tarptautinë Europos diena „Mieste be savoautomobilio!“ 2008 m.
Naujienos

2008 m. rugsëjo 16 – 22 d. Vilniuje septintàjá kartà bus organizuojama Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ bei devintàjá kartà - tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“.
Kasmet rugsëjo 16 – 22 d. daugelyje Europos miestø yra ðvenèiama Europos judrioji savaitë bei tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“.
Ði akcija inicijuota 1998 m. Prancûzijoje, o 2000 m. átraukta á Europos Komisijos Aplinkosauginæ programà. Nuo tada kiekvienø metø rugsëjo 22 – oji Europoje tapo diena „Mieste be savo automobilio!“. 2000 m. akcijoje dalyvavo 760 miestø, 2003 m. – 1448. 2002 m. ir 2003 m. „tausojanèiam transportui“ buvo skirta visa savaitë. Akcija pavadinta „Europos judrioji savaitë“. Ðios akcijos tikslas - ne tik atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto átakà aplinkai, þmoniø sveikatai, eismo saugumui, bet ir paskatinti miesto gyventojus bent akcijos metu nevaþiuoti savo automobiliu, pasirinkti maþiau tarðø vieðàjá transportà arba dviraèius, keliauti pësèiomis. Ðios akcijos metu taip pat stengiamasi didinti miesto gyventojø atsakomybæ, naudojant transporto priemones. Agituojama uþ ðvarias transporto priemones, t.y. automobilius, varomus elektra, biokuru, hibridiniu kuru ir pan. Europos elektromobiliø asociacija siûlo organizuoti ávairius renginius judriosios savaitës metu, pavyzdþiui, organizuoti parodà, kurios metu þmonës turëtø galimybæ pamatyti ir iðbandyti elektra ir hibridiniu kuru varomus automobilius.
„Europos judriosios savaitës“ metu Europos Komisijos Aplinkosaugos programoje siûloma:
• atidaryti naujas pësèiøjø perëjas;
• palikti kelias gatves pëstiesiems;
• uþdaryti bent dalá judriø gatviø prieð mokyklas;
• uþdarytose nuo transporto gatviø dalyse sudaryti sàlygas vaikø pieðiniø ant grindinio konkursams, kitiems þaidimams;
• organizuoti degalø taupymo akcijà;
• organizuoti transporto tikrinimà gatvëse;
• siûlyti verslininkams savo darbuotojus, vaikðtanèius á darbà pësèiomis, skatinti viena papildoma atostogø diena;
• siûlyti transporto ir sveikatos apsaugos ministerijø atstovams dalyvauti „Sveikame pasivaikðèiojime“ kartu su miesto gyventojais;
• miesto savivaldybës merui ir atstovams pësèiomis perþiûrëti akivaizdþias problemas (ðiukðliø, buitiniø atliekø, ðunø ir kitø gyvûnø terðalø, pieðiniø ant sienø bei kitas problemas).

RENGINIØ PROGRAMA
2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
1. Anketinë apklausa tema ,,Ðvarus oras vilnieèiams“. Transporto veþëjø poþiûris á ðvaraus transporto propagavimà, kamðèiø problemas ir jø pasiûlymai. 2008 m. rugsëjo 8-12 d.
Apklausos vykdytojai: UAB ,,Vilniaus autobusai“, UAB ,,Vilniaus troleibusai“, privatus transporto sektorius.
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
2. Spaudos konferencija, skirta Europos judriajai savaitei ,,Ðvarus oras visiems“ ir tarptautinei Europos dienai ,,Mieste be savo automobilio!“ 2008 m. rugsëjo 12 d. 10.00 val. Vilniaus miesto savivaldybëje, Kolegijos salëje (20 a., Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
3. Europos judrioji savaitë ,,Ðvarus oras visiems“ (,,Clean air for all“)
3.1. Transporto tikrinimas Vilniaus miesto gatvëse (dël iðmetamøjø dujø koncentracijos kiekio leistinos normos nevirðijimo) 2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
Atsakingi: Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios tvarkos tarnybos Ekologijos ir teisës paþeidimø prevencijos skyrius ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentûros skyrius.
3.2. Prevencinë saugaus eismo akcija „Vaikas keleivis – saugus eismo dalyvis“ 2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
Akcijos metu prie mokymo ástaigø Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios policijos Eismo prieþiûros tarnyba organizuos prevencines saugaus eismo priemones, kuriø metu kontroliuos, kaip vairuotojai laikosi Keliø eismo taisyklëse nustatytø reikalavimø. Bus stebima ar vairuotojai, veþdami vaikus á mokyklà prisega juos dirþais, ar naudoja specialias ûgiui ir svoriui pritaikytas sëdynes.
Atsakingi: Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios policijos Eismo prieþiûros tarnyba.
3.3. ,,Á mokyklà ant dviraèio“ 2008 m. rugsëjo 16 – 22 d.
Akcijos metu mokytojai ir moksleiviai bus skatinami vykti á mokyklà dviraèiais ar visuomeniniu transportu. Studentai stebës kiek vaikø bei jaunimo atvyksta á mokyklà su dviraèiais bei kitomis bemotorëmis transporto priemonëmis.
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
3.4. Bevariklio transporto parodëlës mokyklose 2008 m. rugsëjo 16-22 d.
Moksleiviai yra svarbi ,,Mieste be savo automobilio!“ tikslinë grupë. Motoriniø transporto priemoniø draudimas tam tikrose miesto teritorijose yra puiki galimybë vaikams tyrinëti savo miestà ramesnëmis ir saugiomis sàlygomis.
Mokyklose bus organizuojamos bevariklio transporto parodëlës. Moksleiviai skatinami paruoðti kûrybiðkas ekspozicijas.
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
3.5. Vaikø ir jaunimo plakatø ,,Ðvarus oras vilnieèiams“ ekspozicija 2008 m. rugsëjo 11-18 d.
Ekspozicija vyks Vilniaus miesto savivaldybëje, prie Tarybos posëdþiø salës (Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
Atsakingi: Vilniaus sveiko miesto biuras.
4. Tarptautinë Europos diena „Mieste be savo automobilio!“ 2008 m. rugsëjo 22 d.
4.1. Bendruomenës ðventë Vilniaus Rotuðës aikðtëje 2008 m. rugsëjo 22 d. 15.00 val.
Vilniaus Rotuðës aikðtëje vyks nuotaikinga dienai be automobilio skirta ðventë.
Renginio metu:
4.1.1. Saugaus elgesio gatvëje varþybos;
4.1.2. Vaikø ir jaunimo pieðiniø konkursas ,,Að saugus gatvëje“;
4.1.3. Maþøjø dviratininkø vaþiavimo varþybos;
4.1.4. Pësèiøjø ir dviratininkø þygis;
4.1.5. Koncertas;
4.1.6. Ávairiø konkursø pravedimas, atrakcionø organizavimas;
4.1.7. Varþybos velokartais.

Smulkesnë informacija:
Vilniaus sveiko miesto biuras
Lvovo g. 25
Vilnius
Tel. 211 2589, 211 2590, 211 2591, 211 2648
www.vsmb.lt
[email protected]

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT