Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-10-30 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-10-30 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-10-30 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-10-30 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-10-30 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-10-30 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-10-30 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-10-30 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-10-30 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-10-30 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-10-30 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-10-30 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
LDB NAUJIENOS
Dviraèiø naujienosLDB atlieka apklausà del privalomø ðalmø ir ðviesà atspindinèiø
liemeniø dviratininkams áteisinimo
http://www.apklausa.lt/answerform.php?form=14277Ar pritariate LR Seimo 2007 m. lapkrièio 22 d. priimtoms LR Saugaus
eismo automobiliø keliais ástatymo pakeitimo ástatymo 17 straipsnio
pataisoms dël papildomø reikalavimø dviraèiø vairuotojams, ar
planuojate jø laikytis?
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=310244&p_query=&p_tr2=
Nuo 2008 m. liepos 1 d. ásigalios ðio ástatymo naujos svarbios
pataisos dviratininkams, kuriø niekada anksèiau nebuvo. Ástatymo
reikalavimai bus perkelti á Keliø eismo taisykles (KET). Pagrindinë
prieðtaringa ir nepagrásta naujovë yra reikalavimas dviratininkams
visur ir visada vaþinëti su ðalmais:

17 str. 2 p. "...vaþiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant
blogam matomumui, ...dviraèio vairuotojas privalo dëvëti ðviesà
atspindinèià liemenæ. Dviraèio vairuotojas, vaþiuodamas keliu,
privalo bûti uþsidëjæs ir (ar) uþsisegæs ðalmà."

Pagal KET 17 str., "Kelias - eismui skirta ir naudojama þemës arba
statinio pavirðiaus juosta per visà jos plotá, áskaitant vaþiuojamàjà
dalá, sankryþas, ðaligatvius, kelkraðèius, pësèiøjø ir dviraèiø takus,
skiriamàsias juostas."
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284131Lietuvos dviratininkø bendrija (LDB) ketina pasisakyti prieð
privalomà ðalmø ir liemeniø dëvëjimà, siûlys ástatymo pataisas, kad
ðie reikalavimai bûtø atðaukti. Vietoj to, LDB siûlys kitas
efektyvesnes saugaus eismo uþtikrinimo priemones ir reikalaus, kad
bûtø uþtikrinta dabar galiojanèiø KET punktø dël dviraèiø techninës
bûklës laikymosi kontrolë, kurios iki ðiol policija nevykdë.Anketa yra anoniminë, surinkti ir apibendrinti duomenys bus paskelbti
tinklalapyje http://www.dviratis.lt ir dviratininkø e-forumuose.Dëkojame uþ jûsø atsakymus!LDB Taryba
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

mert34
24/10/2020 21:52
freeporn

mert34
24/10/2020 21:52
[url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


mert34
24/10/2020 21:51
xvideos2 [url=http://freepornvideosite.com/porn/free-pron-tube-xnxx-sex-mom-video-bokep/]xnxx[
/url]


antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT