Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2020-07-31 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2020-07-31 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2020-07-31 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2020-07-31 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2020-07-31 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2020-07-31 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2020-07-31 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2020-07-31 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2020-07-31 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2020-07-31 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2020-07-31 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2020-07-31 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Suþalotas girtutëlis dviratininkas
Nelaimës DviratisGerokai medikø nurodytà þmogaus organizmui mirtinà 4,5 promilës alkoholio dozæ virðijæs dviraèiu vaþiavæs Panevëþio r. Bukaltiðkiø k. gyventojas P.V. pateko á avarijà ir dël patirtø suþalojimø atsidûrë ligoninëje. Nelaimë ávyko pirmadiená apie 15.30 val. kelio Anykðèiai–Troðkûnai–Panevëþys keturiasdeðimt septintajame kilometre.

Automobilio „VW Golf“ vairuotoja – Raguvos miestelio Vilniaus g. gyventoja R.Ð. susidûrë su ta paèia kryptimi vaþiuojanèiu girtutëliu ðeðiasdeðimt dvejø metø dviratininku. Panevëþio rajono policijos komisariato atstovë spaudai Vaida Karalevièienë informavo, kad automobiliui lenkiant dviratininkà, jis trenkësi á galines maðinos dureles.

„Maðinà vairavusi moteris nurodë, kad P.V. á „VW Golf“ trenkësi já lenkiant. Gali bûti, kad jis dël girtumo tiesiog nesuvaldë dviraèio. Be to, vyriðkis nedëvëjo ðviesà atspindinèios liemenës, jo dviratis neturëjo atðvaitø“, – teigë atstovë spaudai.

Á ligoninæ nuveþtam nukentëjusiajam buvo nustatytas 4,99 promilës girtumas ir smegenø sutrenkimas. Po patirtos avarijos P.V. gydomas ligoninës Neurochirurgijos skyriuje.

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

antalyaliali
16/12/2019 07:47
Hey there guy's wish you all the best in the new year dosemealti hali yikama

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT