Lapkrièio 2 d. 18 val. 10 min. Ukmergës r., kelio Këdainiai-Ðëta-Ukmergë 39-ame km, automobilis „Opel Vectra“, vairuojamas S.P. (g. 1974 m.), partrenkë ta paèia kryptimi dviraèiu vaþiavusá A.G. (g. 1970 m.), kuris nuo patirtø suþalojimø ligoninëje mirë.

Lapkrièio 2 d. 19 val. 50 min. Trakø r., kelio Vilnius-Kaunas-Klaipëda 26-ame km, Rykantø k. ribose, automobilis „Ðkoda Octavia“, vairuojamas E.Ð. (g. 1976 m.), partrenkë ir mirtinai suþalojo ta paèia kryptimi ëjusá K.M. (g. 1953 m.).

Lapkrièio 1 d. 18 val. 30 min. Ðiauliø r., kelio Ðiauliai-Palanga 12-ame km, automobilis „Seat Ibiza“, vairuojamas L.È. (g. 1984 m.), partrenkë staiga á kelio vaþiuojamàjà dalá iðëjusià M.B. (gimusià 1935 m.), kurià, parkritusià ant þemës, pervaþiavo ta paèia kryptimi vaþiavæs automobilis „BMW 730“, kurá vairavo E.J. (g. 1969 m.). Eismo ávykio metu þuvo pësèioji.