Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Gedimino prospekte - automobilio ir dviraèio dvikova
Naujienos

Vilniuje dviratininkams pavojinga vaþinëti net centrinëje miesto gatvëje - Gedimino prospekte. Ketvirtadienio vakarà,apie 18 val., prabangus automobilis "Audi" taranavo dviratininkams skirta juosta vaþiavusá vyrà.

Incidentas ávyko Gedimino prospekto ir Vasario 16-osios gatviø sankryþoje. Portalo þurnalistui atsidûrus ávykio vietoje, prieðais automobilá "Audi" gulëjo aplankstytas dviratis, o eismo ávykio dalyviai - dviratininkas ir automobilio vairuotoja - kalbëjosi su policininkais.

Gedimino prospekte - automobilio ir dviraèio dvikova

Dviratininkas pareigûnams pasakojo Gedimino prospektu link Katedros aikðtës vaþiavæs dviratininkams skirta juosta. Pasak vyro, ðalia vaþiavusi automovilio "Audi" vairuotoja ëmë já spausti prie kelkraðèio, taip parodydama, kad jis turëtø trauktis. Neapsikentæs vyriðkis sako kilstelëjæs automobilio valytuvà, taip norëdamas atkreipti vairuotojos dëmesá.

Pasak dviratininko, moteriai tai turbût aiðkiai nepatikæ, todël ji ties Gedimino prospekto ir Vasario 16-osios gatviø sankryþa vyriðkio nepraleido ir, galbût, specialiai taranavo jo transporto priemonæ.

Per incidentà vyras nukrito nuo dviraèio, taèiau smarkiau nenusiþeidë. Buvo apgadintas galinis dviraèio ratas. Á ávykio vietà buvo iðkviesta policija.

 

http://vilniaus.diena.lt/

 

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT