Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
S.Krupeckaitë – geriausia gruodþio mënesio sportininkë
Naujienos Simona KrupeckaitëDviratininkë Simona Krupeckaitë pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø III etape Kolumbijoje iðkovojusi tris aukso medalius (keirino rungtyje, 200 m sprinte ir 500 m atskiro starto lenktynëse), o su Gintare Gaivenyte ir bronzos medalá komandø sprinto rungtyje, iðrinkta geriausia 2008 metø gruodþio mënesio sportininke. Rinkimuose Simona nugalëjo uþtikrintai. Uþ jà balsavo penki ekspertai ir 848 DELFI apklausos respondentai (balsavo 1570). Antràjà vietà rinkimuose uþëmë Europos plaukimo èempionate 200 metrø distancijoje kompleksiniu bûdu sidabro medalá iðkovojæs Vytautas Januðaitis. Uþ já balsavo du ekspertai ir 320 DELFI apklausos dalyviø.
 

Treèias liko Tadas Kumeliauskas (258 balsai), kuris tapo rezultatyviausiu pasaulio jaunimo ledo ritulio èempionato II diviziono B grupës þaidëju (9 ávarèiai ir 10 rezultatyviø perdavimø).

Ketvirta vieta rinkimuose atiteko Europos taurës greitojo èiuoþimo trumpuoju taku III etape sidabro medalá iðkovojusiai Agnei Sereikaitei (74 balsai), o penkta – Vilijai Sereikaitei, kuri Pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø III etape Kolumbijoje iðkovojo aukso medalá asmeninëse 3 km persekiojimo lenktynëse (70 balsø).

P.S. Ið aðtuoniø ekspertø vienas balsavime nedalyvavo.

Gruodþio mënesio rinkimø rezultatai:

Sportininkas DELFI apklausa Ekspertai Ið viso
Simonas KRUPECKAITË 5 tðk. 5 tðk. 10 tðk.
Vytautas JANUÐAITIS 3 tðk. 2 tðk. 5 tðk.
Tadas KUMELIAUSKAS 2 tðk. 0 tðk. 2 tðk.
Agnë SEREIKAITË 1 tðk. 0 tðk. 1 tðk.
Vilija SEREIKAITË 0 tðk. 0 tðk. 0 tðk.

Kiekvienà mënesá geriausià Lietuvos mënesio sportininkà renka aðtuoni ekspertai ir DELFI apklausos dalyviai. Pirmàjà vietà DELFI apklausoje uþëmæs atletas gauna penkis taðkus, antràjà – trys, treèiàjà – du, ketvirtàjà - vienà. Eksperto balso vertë – vienas taðkas. Daugiausiai taðkø surinkæs pretendentas tampa rinkimø laureatu. Jei du pretendentai surenka vienodà taðkø skaièiø, nugalëtoju tampa daugiau balsø DELFI apklausoje surinkæs sportininkas.

SPO:) ekspertø komisijos nariai: olimpiniai èempionai Modestas Paulauskas ir Gintautas Umaras, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos direktorius Vladas Janiûnas, Lietuvos kûno kultûros akademijos senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos sporto þurnalistø federacijos prezidentë Laima Januðonytë, SPO:) ir „Sporto“ vyriausiasis redaktorius Artûras Gimþauskas.

www.DELFI.lt
Komentarai
lialka sausio 14 2009 07:04:59
smiley faina
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nuostabu! Nuostabu! 100% [1 Balsas]
Labai gerai Labai gerai 0% [Nra bals]
Gerai Gerai 0% [Nra bals]
Patenkinamai Patenkinamai 0% [Nra bals]
Blogai Blogai 0% [Nra bals]
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT