Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Marco Löchner - Vilniuje
NaujienosDviratininkai vaþiuoja ir þiemos metu – aplink pasaulá!

Rytoj, penktadiená kvieèiame dviratininkus pasveikinti keliaujantá bendramintá

 

Kai Lietuva ir pasaulis kalba apie kriþës ir kuro kainos didinimà, bankininkas nusisprendë mæsti darbà bei vaþiuoto i Berlyno iki Vietnamo – dviraèiu.

á penktadiená jis bus Vilniuje ir kvieèia susipaþinti su jo ástorija bei þiemos dviratininkus pasirodyti!

Ar galëtumëte dël savo vëjavaiki kos svajonës spjauti á áprastà civilizuoto þmogaus gyvenimà? Turbût reikëtø dar gerai pagalvoti.... O vienas vokietis (vardu Marco Loechner) ëmë ir tà padarë. 28 metø Berlynietis apsisprendë, kad darbas banke jam ne prie ðirdies, ir viskà metæs pasileido á kvapà gniauþianèià porà metø truksianèià 40.000 km kelionæ dviraèiu i Berlyno á Hanojø.

Keliaudamas jis ne tik mëgausis vaþiavimu dviraèiu bei atrandamomis naujomis kultûromis, bet ir ims interviu i sutiktø vietiniø gyventojø, filmuos juos ir vëliau tai publikuos vieðai. Kadangi jis priklauso CouchSurfing keliautojø klubui, nemaþai vietiniø projekto gerbëjø susiranda per ten.

Á kelià Marco iðriedëjo gruodþio 14 dienà ir á antradiená vëlai vakare jau pasiekë Kaunà.

Ten pabus pora dienø ir penktadiená atvyks á Vilniø.


 

Programële Vilniuje:

Penktadiená 13h jis bus Vinco Kudirkos aikðtëje prie “Baltojo dviraèio” (vaiduoklis), tad visi dviraèiø mylëtojai, kurie nori susipaþinti suðiuo "patrakëliu", mielai kvieèiami prisijungti.

Vëliau, 20h vakare Èaplino bare (Labdariø g. 7/Totoriø g. 11, Vilniuje) kvieèiame visus, kas norës daugiau pabendrauti ir susipaþinti su Marco.

Kadangi baro talpa ribota, labai praøome praneðti, kas vakare prisijungs.

P.S.
Jo kelionës projekto puslapis (su nuotraukomis):
http://www.berlin-hanoi-2008.com
pristatymas Lietuviø kalba:

http://www.blogas.lt/vbartulis/449656/karjera-banke-ar-aplink-pasauli-su-dviraciu.html


 

Kontaktas (dël atskirio susitikimu / pakalbiu)

Vytautas Bartulis

El. Pa tas [email protected]

Tel. 8 617 03718


 

Informacija remia

Lietuvos dviratininkø bendrija

Tarybos narys Vilniuje

Frank “Frankas” Wurft, M. A.

El. Pa tas [email protected]

Tel. 8 699 56009

Komentarai
one2 sausio 23 2009 09:58:34
Mëgstu vaþiuoti ir þiemos metu, bet tuomet naudoju dygliuotas padangas - kad maþiau reikëtø naudoti Fastum gel.smiley
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT