Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Krupeckaitë: vaþiuosiu á pasaulio èempionatà gerinti pasaulio rekordo
Naujienos

Pekine (Kinija) vykusiose pasaulio dviraèiø treko ketvirtojo etapo rungtynëse Simona Krupeckaitë iðkovojo tris aukso ir vienà sidabro apdovanojimà. Pati sportininkë pripaþino, kad dabar visas jëgas skirs pasaulio èempionatui Varðuvoje.

Simona Krupeckaitë„Nebevaþiuosiu á taurës varþybas Danijoje. Uþtenka gàsdinti pasaulá. Nutarëme, kad varþybø yra pernelyg daug, o iki pasaulio èempionato Varðuvoje liko tik pusantro mënesio. Todël geriau susikaupti ir pailsëti po pastarøjø varþybø. Lenktyniavau Kolumbijoje, paskui Kinijoje, tad laiko skirtumas dar jauèiasi. Reikia gero poilsio. Po poros dienø iðvaþiuojame á stovyklà Kroatijoje. Ten ðiuo metu bene ðilèiausia Europoje“, – dienraðèiui „Lietuvos rytas“ pasakojo S. Krupeckaitë.

Paklausta, ar jauèiasi pasiekusi sportinës formos pikà, dviraèiø treko meistrë atrëþë, jog geriausi pasirodymai laukia planetos pirmenybëse.

„Nemanau. Iðvaþiuojant á Kolumbijà tikrai nelaukëme tokiø aukðtø rezultatø. Mano treneris Dima (Dmitrijus Leopoldas – S.Krupeckaitës vyras ir treneris, buvæs Rusijos dviraèiø treko rinktinës narys. – Red.) irgi buvo nustebæs ir klausë: „Kà su tavimi dabar daryti? Kaip toliau treniruoti, kad bûtø dar geriau? Kiekvienà dienà su ðia mintimi ir treniruojamës. Vaþiuosiu á pasaulio èempionatà gerinti pasaulio rekordo. Ir siekti tik aukso“, – „Lietuvos rytui“ sakë S. Krupeckaitë.

Atletë Pekine buvo nepralenkiama sprinto, 500 m asmeninëse lenktynëse, grupinio sprinto lenktynëse, o komandø sprinto varþybose su Gintare Gaivenyte iðkovojo sidabrà

Alfa.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT