Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Velomanija Vilnius 2009
Naujienos

 Renginio ,,Velomanija 2009 Vilnius – demokratija ant dviejø ratø“ metu liepos 23 -31 dienomis Nemenèinæ, Vilniø ir jo apylinkes aplankys 30 projekto dalyviø ið Bulgarijos, Lenkijos, Vokietijos, Èekijos, Lietuvos. Visos organizacijos atstovauja jaunimo ir nevyriausybines organizacijas, kuriø veikla betarpiðkai susijusi su bevariklio, ekologinio transporto, aplinkosaugos sritimis.

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti ekologinio transporto pozicijas Lietuvoje ir ES ðalyse, formuoti pilietinæ pozicijà bevariklio transporto atþvilgiu ir skatinti tolerancijà tarp automobiliø ir dviraèiø vairuotojø didþiuosiuose miestuose, tame tarpe ir Vilniuje bei kurti pagrindus tæstiniam dviraèiø entuziastø forumui „Velomanija“, kuris vyktø ki ekvienà liepà Lietuvos sostinëje.

Pasaulyje brangstant naftai ir maþëjant energetiniø resursø, lengvøjø automobiliø naudojimas turëtø maþëti, o Lietuvoje ir kai kuriose kitose ES ðalyse yra prieðingai. Vadinasi, ðià situacijà lemia ne vien ekonominës, bet ir socialinës ir psichologinës prieþastys, todël problemai spræsti reikia aktyviø bendruomeniø bei pilietiniø iniciatyvø bei ðvieèiamojo pobûdþio veiklos. Platesnis dviraèiø ir ekologinio transporto naudojimas Vilniuje ir kituose Europos miestuose spræstø konkreèias aplinkosaugos problemas – ma þintø triukðmà ir tarðà, CO2 iðmetimus, bûtø sutaupyta miesto erdvë, kuri dabar naudojama transporto judëjimui ir automobiliams laikyti, maþëtø kvëpavimo ligø tarp gyventojø. Jaunimo dalyvavimas aktualizuojant ðias problemas – svarbus faktorius skatinant spræsti ðià socialinæ problemà

Projekto metu vyks kûrybinës dirbtuvës ir diskusijos, paþintiniai turai dviraèiais, susitikimai su Vilniaus ir jo apylinkiø bendruomenëmis ir valdþios institucijø atstovais bei socialinë meninë akcija gyvoji skulptûra „Dviraèiø arka“ – socialinës problemos aktualizavimo per meniná veiksmà forma.


Renginyje dalvaus 30 jaunu zmoniu (iki 30 metu) is Vokietijos, Lenkijos, Bulgarijos, Cekijos bei Anglijos (gal ir Armenijos).

Ieskoma ir 9 dalyviu is Lietuvos.

Aplink “Velomanija” papildomai rengsime akcijas (dviraciais, koncertai ir pan.)

Dviratis.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT