Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
LDB pakeis ...
Naujienos

Ir Lietuvos dviratininkø bendrija ketina 2009 m. kazka keisti:

a) kurti centrine dviraciu baze – visiems esamams, vogtams ir rastam dviraciams

b) atnaujinti www.dviratis.lt svetaine – ji vel tures tapti bendra dviraciu portala kuris „naujokus“ ves i ieskoma vieta. Ji veiks zinomu „wordpress“ sistemos pagrindu ir leis ivairais budais
Mes nenorime „dviracio is naujo atrasti“, tai nesiekame dubluoti esamus sprendimus, bet padeti dviracio pasauli suprasti.
Juk mums nereikia itinkinti dviratininkus, o padeti kitiems jais tapti ;-)

c) pradeti diskusija su valdzia apie Keliu eismo taisykliu ir kitu reglamentu pakeitimus pagal siuolaikiska pasaulio patirti

      Pasiûlymai dël darbo grupës KET pataisoms parengti.

Dviratininkø forumuose svarstomi ir teikiami pasiûlymai dël pataisø Keliø eismo taisyklëse, kurios pagerintø dviratininkø, kaip eismo dalyviø padëtá ir teises. Kol kas siûlymai patys ávairiausi, bet dar toli iki pilno projekto, kurá galima tekti svarstymui su valdþios institucijomis. Pavieniø (daþnai gan prieðtaringø) pataisø teikimas nerezultatyvus.

Todël noriu suburti tokias KET (ir kitø teisës aktø)  pataisas rengianèiø dviratininkø darbo grupæ, kur þmonës pasidalintø darbais, atsakomybe, susitartø dël terminø kada kas padaroma. Pirminis iðbaigtas juodraðtis bûtø pristatytas dviratininkø bendruomenei. Galutinis projektas – svarstymui ir deryboms su atsakingom valdþios institucijom.

Tai bus ilgas procesas, nes KET pataisos daromos retai ir po ilgø derinimø. Naujausios KET pataisos priimtos 2008 m. po pasikeitimø Saugaus eismo ástatyme.

d) Pasiûlymas dël dviraèiø trasø þenklinimo.

Pateiksiu siûlymà pradëti paprastà dviraèiø turizmo ir kitokiø dviraèiø trasø þenklinimà daþais (spalvota juostele baltame fone) ant ávairiø pavirðiø: medþiø, stulpø, pastatø, kt. Taip þenklinamos pësèiøjø ir dviratininkø trasos Èekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje. Tai paprasta, jau deðimtmeèius gyvuojanti ir þmoniø pripaþinimo sulaukusi sistema, kurià vykdo visuomeninës organizacijos.

Skirtingomis spalvomis bûtø þenklinamos skirtingos paskirties ir sudëtingumo trasos. Pirmiausia reikia susitarti dël paprastø ir logiðkø þenklinimo principø Lietuvoje.

visi tie darbai bus pradeti vasario menesi (is dalies jie jau yra pradeti).

Norintys prijungti visada kvieciami (kitame naujienlaiskyje bus konkreciau)

Abiejø pasiûlymø atveju noriu, kad susidarytø ir susitartø grupë þmoniø, kurie toliau nuosekliai dirbs ðia tema. Ðiame susitikime tikriausiai dar negims galutiniai sprendimai. Bet tai sekantis þingsnis po pirminiø svarstymø virtualioje erdvëje.

Dviratis.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT