Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
S.Krupeckaitë – geriausia sausio mënesio Lietuvos sportininkë
Naujienos

Simonos Krupeckaitës pastaraisiais mënesiais iðkovojamos pergalës tapo neprilygstamos kitø Lietuvos sportininkø pasiekimams. Dviratininkë antrà mënesá ið eilës iðrenkama geriausia Lietuvos mënesio sportininke. Sausá pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø ketvirtajame etape iðkovojusi tris aukso ir vienà sidabro medalá S. Krupeckaitë DELFI ir þurnalo SPO:) organizuojamuose rinkimuose vël átikinamai laimëjo.

Uþ dviratininkæ balsavo visi aðtuoni ekspertai ir net 1562 DELFI apklausos respondentai (ið viso dalyvavo 2236).

S. Krupeckaitë nugalëjo ir 2008 m. gruodþio mënesio rinkimuose.

Antràjà vietà rinkimuose uþëmë NHL èempionate sausio mënesá pelnæs 3 ávarèius ir atlikæs 5 rezultatyvius perdavimus ledo ritulininkas Dainius Zubrus. Uþ já balsavo 272 DELFI apklausos dalyviai.

Treèias liko Mindaugas Lukauskis (221 balsas), kuris tapo naudingiausiu LKF Didþiosios taurës finalo ketverto turnyro þaidëju, finale taikliu tritaðkiu metimu iðplëðæs pergalæ „Lietuvos ryto“ komandai.

Ketvirta vieta rinkimuose atiteko su ðalies merginø riedulio rinktine Europos jaunimo (iki 21 metø) uþdarø patalpø èempione tapusiai rezultatyviausiai pirmenybiø þaidëjai (pelnë 10 ávarèiø) Jûratei Juodytei (140 balsø), penkta – Vilijai Sereikaitei, kuri pasaulio dviraèiø treko taurës varþybø ketvirtajame etape iðkovojo sidabro medalá (41 balsas).

Sausio mënesio rinkimø rezultatai:

  DELFI apklausa Ekspertai Ið viso
Simonas KRUPECKAITË 5 tðk. 8 tðk. 13 tðk.
Dainius ZUBRUS 3 tðk. 0 tðk. 3 tðk.
Mindaugas LUKAUSKIS 2 tðk. 0 tðk. 2 tðk.
Jûratë JUODYTË 1 tðk. 0 tðk. 1 tðk.
Vilija SEREIKAITË 0 tðk. 0 tðk. 0 tðk.

Kiekvienà mënesá geriausià Lietuvos mënesio sportininkà renka aðtuoni ekspertai ir DELFI apklausos dalyviai. Pirmàjà vietà DELFI apklausoje uþëmæs atletas gauna penkis taðkus, antràjà – trys, treèiàjà – du, ketvirtàjà - vienà. Eksperto balso vertë – vienas taðkas. Daugiausiai taðkø surinkæs pretendentas tampa rinkimø laureatu. Jei du pretendentai surenka vienodà taðkø skaièiø, nugalëtoju tampa daugiau balsø DELFI apklausoje surinkæs sportininkas.

SPO:) ekspertø komisijos nariai: olimpiniai èempionai Modestas Paulauskas ir Gintautas Umaras, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos direktorius Vladas Janiûnas, Lietuvos kûno kultûros akademijos senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos sporto þurnalistø federacijos prezidentë Laima Januðonytë, SPO:) ir „Sporto“ vyriausiasis redaktorius Artûras Gimþauskas.

SPO:)
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT