Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-03-26 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-03-26 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-03-26 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-03-26 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-03-26 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-03-26 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-03-26 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-03-26 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-03-26 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-03-26 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-03-26 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-03-26 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Prieð lenktynes pavogtas Armstrongo dviratis
Naujienos Á dviratininkø lenktynes po trejø metø pertraukos gráþæs Lance‘as Armstrongas gimtinëje JAV sulaukia didþiulio dëmesio. Taèiau ne visi amerikietá myli.

Prieð „Tour of California“ antrojo etapo lenktynes L. Armstrongas neteko dviraèio, kuris buvo pavogtas.

Lance'as Armstrongas

37 metø L. Armstrongas su ðiuo dviraèiu lenktyniavo pirmajame „Tour of California“ etape – prologe. Pirmadiená amerikietis sëdo ant kito dviraèio, kuris buvo skirtas grupiø lenktynëms.

Kartu su L. Armstrongo dviraèiu, ávertintu daugiau nei 10 tûkst. JAV doleriø, dingo dar trijø jo komandos draugø dviraèiai.

Antràjá etapà L. Armstrongas baigë 13 vietoje ir bendroje áskaitoje ið 10 pozicijos pakilo á ketvirtàjà. Nuo lenktyniø lyderiu tapusio dukart „Tour of California“ èempiono Levi Leipheimerio L. Armstrongas atsilieka 30 sekundþiø.

Lenktynëse pirmadiená dviratininkams teko grumtis ir su prastomis oro sàlygomis. Jos sukëlë dviratininkø griûtá, á kurià pateko ir L. Armstrongas. Jis nenukentëjo, taèiau „Team Bissell“ ekipos dviratininkas amerikietis Andy Jacques-Maynesas buvo iðgabentas á ligoninæ.
 

Alfa.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

# mert35
03/01/2021 20:49
sexyporntube yol yardim akü takviye

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT