Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Elektrinis dviratis per deðimt minuèiø
Naujienos

Elektrinis dviratis jau seniai nebe naujiena. Galimybë pagal poreiká ásijungti dviraèio variklá bei uþkilti á statesná kalnà yra itin viliojanti, kad ir mûsø didmiesèiø gyventojams.

„Uþkietëjæ“ dviratininkai tokius iðsidirbinëjimus yra linkæ ignoruoti, o tuo tarpu skeptiðkai á susisiekimà dviraèiais þiûrintys þmonës galëtø ávertinti elektrinio dviraèio privalumus.

Elektrinis dviraèio variklis ir akumuliatorius viename

Kompanija „Green Wheel“ (lietuviðkai skambëtø kaip þaliasis ratas) pristatë sistemà - trys viename. Jeigu anksèiau norint ásigyti elektriná dviratá reikëdavo itin daug sumokëti, tai su kompanijos trys viename produktu savo mylimiausiam dviraèiui variklá ámontuosite ir be specialiø þiniø.

„Þaliojo rato“ idëja paprasta: baterija, variklis bei galios valdymo schemos sumontuotos vienoje dviraèio stebulëje. Tokiu bûdu labai supaprastinus konstrukcijà laimima, mat perdaryti dviratá uþtrunka vos kelias minutes, tereikia pakeisti senà dviraèio ratà naujuoju, ir prie vairo sumontuoti greièio valdymo rankenëlæ.

Rato charakteristikos irgi stebinanèios, mat kompanija tikina, jog baterijos tarnaus net iki 64 000 kilometrø. Jeigu skaièiuosime, jog per dienà vidutiniðkai nuvaþiuojama iki 30 kilometrø tai sistema tarnaus net iki aðtuoneriø metø.

Panaðios sistemos, kuomet variklis montuojamas rato stebulëje jau egzistavo, taèiau reikëdavo papildomo akumuliatoriaus, kuris daþniausiai bûdavo tvirtinamas ant bagaþinës. Na ir prie viso ðito dar prisidëdavo ir laidai, kurie ne tik apsunkindavo sistemos instaliavimà, taèiau ir gerokai pagadindavo dviraèio iðvaizdà.

blog.veloklinika.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT