Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pasienieèiai terorizuoja dviratininkus
Naujienos

Pajûrio regioniniame parke dviraèiø taku vaþiuojanèius dviratininkus terorizuoja visureigiais „lakstantys“ pasienieèiai. Ðie aiðkina atliekantys tarnybines uþduotis.

Vakarø Lietuvoje nuo Rusnës iki pat Bûtingës vingiuojanti dviraèiø trasa - pirmoji ðalyje oficialiai áteisinta ir paþenklinta dviraèiø trasos bei automobiliø eismà draudþianèiais þenklais. Atskiri ruoþai padengti tam tikro storio asfalto danga, kuri nepritaikyta didelëms apkrovoms ir intensyviam automobiliø eismui.

Dviratininkus terorizuoja visureigiais „lakstantys“ pasienieèiai

Nutirpus sniegui keliskart per savaitæ dviraèiø trasos ruoþu tarp Klaipëdos ir Palangos vaþinëjantis klaipëdietis Laurynas pastebëjo, kad rytais dviraèiø taku vaþiuoti á darbà pamëgo pasienieèiai.

„Jie vaþinëja tiek nuo Klaipëdos, tiek nuo Nemirsetos pusës, - piktinosi dviratininkas. - Nors nuo Nemirsetos á savo postà jie privalo vaþiuoti vieðkeliu, pastebëjau, kad mieliau naudojasi dviratininkams skirtu taku. Dël visureigiø eismo jauèiuosi nesaugiai.“

Laurynas pasakojo, kad praëjusiais metais automobiliø eismà minëtu taku nuo Nemirsetos pusës ðiek ties stabdydavo árengta uþtvara. Ðá pavasará jos neliko, tad pasienieèiai mauna net nestabtelëjæ.

Valstybës sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pakranèiø apsaugos rinktinës pareigûnai teisinasi neturintys kitos galimybës nuvaþiuoti á tarnybà Karklës atraminiame punkte, kuris prieð pusantrø metø ákurtas Ðaipiø kaime. Kiekvienà rytà abiem kryptimis dviraèiø taku vaþiuoja iki 10 visureigiø. Jø nesustabdo në eismà draudþiantys þenklai. Pasienieèiai tikina jokio pavojaus nekeliantys, tik patruliuojantys. Jie esà susitaræ su Pajûrio regioninio parko vadovais, kad þiemà, kai minëtame ruoþe dviraèiø eismas ne toks intensyvus, galës naudotis ðiuo taku.

Pajûrio regioninio parko direkcijos vadovas Darius Nicius situacijà, kad dviraèiø taku zuja visureigiai, vertina dvejopai: „Viena vertus, pajûrio ruoþas, kuriuo vingiuoja dviraèiø takas, yra pasienio zona, joje pasienieèiai privalo patruliuoti. Jie kartais ið tiesø èia patruliuoja, perspëja nelegaliai vaþinëjanèius pilieèius. Kita vertus, automobiliø eismas dviraèiø taku draudþiamas. Apie tai áspëja ir specialûs kelio þenklai. Pasienieèiai savo atraminá punktà gali pasiekti nuo Palangos pusës, per Nemirsetà. Taèiau jeigu jie ten ne tik patruliuoja, bet ir naudojasi taku vaþiuodami á darbà, tai èia jau etiniai dalykai.“

Klaipëdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas spaudai Albinas Strumyla laikosi panaðios nuomonës: „Jei pareigûnai atlieka tarnybines uþduotis, jie tuo taku gali vaþiuoti nepaisydami kelio þenklø. Taèiau vykti á tarnybà ir gráþti ið jos namo jie turëtø kitais keliais.“

 

Lietuvos þinios
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT