Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Paskui dviraèius mina senos bëdos
Naujienos

 Ðiemet dviraèiø sezonas jø mylëtojams atpûs didesnes dviraèiø kainas ir valdþios paþadus, kad daugiau takø vaþinëtis mieste bus tiesiama, kai tam bus pinigø.

Nepaisant sunkmeèio, ðiemet dviraèiø pardavëjai nuolaidø siûlyti neketina – atvirkðèiai, jø teigimu, kainos greièiausiai kils. Dviraèiø parduotuvës „Hawaii express“ vadybininkas Julius Kvietkauskas pasakojo, kad populiariausi dviraèiai kainuoja apie 1,5–2 tûkst. Lt.

„Ðá pavasará dviraèiø kainos gali kilti apie 5-10 proc. Taip nutinka kasmet, nes dviraèiø gamintojai atnaujina modelius, juos tobulina, todël ir kainos atitinkamai didëja“, - sakë paðnekovas.

Dviraèiø takai

Pasak J.Kvietkausko, dviraèiø pardavimo bumas dar neprasidëjæs – paprastai antplûdþio sulaukiama labiau atðilus orams, maþdaug nuo balandþio.

Pasak dviraèiø parduotuviø „Dviratis tau“ savininko Rimo Balèiûno, dviraèiø pardavimø lygis, lyginant su praëjusiais metais, kol kas nesikeièia.

„Lietuviai vis daþniau atkreipia dëmesá á ðiø transporto priemoniø kokybæ – daþniausiai pirkëjus domina 1-2,5 tûkst. Lt kainuojantys kalnø arba miesto dviraèiai. Kelis ðimtus kainuojantys prekybos centruose parduodami dviraèiai jø jau nebetenkina“, - apie pirkëjø ágeidþius kalbëjo R.Balèiûnas.

„Dviratininkø kasmet daugëja, jei bûtø daugiau dviraèiø takø, o mûsø vairuotojai bûtø kultûringesni, jø daugëtø dar labiau“, - ásitikinæs dviraèiø parduotuviø „Dviratis tau“ savininkas R.Balèiûnas.

Vilniaus savivaldybës Miesto ûkio departamento direktoriaus pavaduotojo Antano Mikalausko teigimu, ðiemet sostinëje naujø dviraèiø takø árengti neplanuojama. Visi planai tiesti naujus dviraèiø takus dël lëðø stygiaus atidëti kitiems metams.

Dviratininkø kasmet daugëja, jei bûtø daugiau dviraèiø takø, o mûsø vairuotojai bûtø kultûringesni, jø daugëtø dar labiau.

„Buvo idëjø tiesti naujà „Eurovelo“ dviraèiø tako dalá nuo Vilniaus iki Uþutrakio dvaro, taèiau ðiemet lëðø tam skirti negalime. Sostinëje ðiemet nebus árengiamas në vienas naujas dviraèiø takas, tik remontuosime senus, jei prireiks – uþpilsime duobes, valysime smëlá“, - sakë A.Mikalauskas.

Dviraèiø nuomos turistams atsisakë Vilniaus turizmo informacijos centras. Pasak centro direktorës Jolantos Beniulienës, anksèiau centras miesto sveèiams dviratá dienai iðnuomodavo uþ 1 Lt.

„Jau pernai ðios minties atsisakëme – dviraèiai susidëvëjo, be to, neturime patalpø, kur juos laikyti. Tad dviraèiø nuomà paliekame privaèiam sektoriui“, - sakë J.Beniulienë.

Daugës kelioniø
Lietuvos dviratininkø bendrijos vadovas Linas Vainius pastebi, kad ðalyje kasmet daugëja ne tik laisvalaikiu dviraèiais sportuojanèiø, bet ir vykstanèiø á darbà, keliones.
„Ypaè þmonës suaktyvëja atëjus pavasariui – domisi, klausia, kokius dviraèius geriausia ásigyti, kur vaþinëti. Vis daugiau þmoniø nori dviraèiu vaþiuoti á darbà, atsiranda ir pageidaujanèiø keliauti dviraèiais“, - pasakojo L.Vainius.

Anot jo, Lietuvoje pamaþu daugëja dviraèiø takø – pernai naujas takas atidarytas Panemunëje, Jurbarko rajone, taèiau ðiuos investicinius planus koreguoja sunki ðalies finansinë padëtis.
„Sunkmetis veikiausiai kiek pristabdys naujø dviraèiø takø tiesimà. Taèiau bûtent dël to ðiemet daugiau þmoniø rinksis keliones dviraèiais: jau planuojamos dviratininkø varþybos, maratonai, þygiai, kelionës. Manau, ðiemet dviratis taps itin patrauklia laiko praleidimo forma“, - tikino L.Vainius.

Pataria saugotis
Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vieðosios tvarkos valdybos virðininkas Vytautas Graðys áspëja dviratininkus labiau rûpintis savo turtu ir pasisaugoti vagiðiø.
„Kiekvienais metais dviratininkus raginame ateiti á policijà pasiþymëti dviraèius: ant jo iðgraviruojamas specialus numeris, þmogui iðduodamas lipdukas, nurodantis, kad dviratis yra registruotas. Pavogtà þymëtà dviratá surasti kur kas lengviau, be to, kai dviratis paþymëtas, jis nebe toks patrauklus ilgapirðèiams“, - aiðkino V.Graðys.
Dviraèius galima paþymëti policijos komisariatuose, taip pat policijos rengiamø akcijø metu Vingio ir Verkiø parkuose. Ðiemet dël tokios akcijos datos dar nepasispræsta.
„Patiems dviratininkams irgi vertëtø geriau saugoti savo transporto priemones – pasirûpinti uþraktais, nepalikti dviraèio atokioje vietoje be prieþiûros, jei name yra rûsys – verèiau laikyti dviratá ten, o ne kieme“, - patarimus dalijo V.Graðys.

Dviraèius „balnojasi“ vis daugiau kaunieèiø
Artëjantis pavasaris, noras kuo daugiau judëti gryname ore, o gal sunkmetis ir pabrangæs benzinas – vieno ar kito motyvo vedini kaunieèiais suðilus orams ir vël sës ant dviraèiø. „15min“ domëjosi, kiek svetinga ir patogi dviratininkams ðiais metais bus laikinoji sostinë.

 
Eriko Ovèarenko/15min.lt nuotr./Dviraèiø takai

Kaip liudija statistika, Kaune dviratá turi kas treèias miestietis. Laikinojoje sostinëje driekiasi apie 50 km ilgio dviraèiø takai. Ðiuo metu kaip tik vyksta naujojo dviraèiø tako tiesimo darbai – jo ilgis bus 5 km, takas drieksis nuo Vilijampolës tilto iki ant Lampëdþiø karjero kranto esanèios Gerviø gatvës.

Pasak Kauno miesto savivaldybës Aplinkos apsaugos skyriaus vedëjos Marijos Stanikûnienës, gavus papildomà finansavimà ið specialiosios sveikatos rëmimo programos, naujojo dviraèiø tako tiesimo darbai bus pabaigti jau ðiø metø pabaigoje. „Ið Kauno centro dviraèiu bus galima nuvaþiuoti iki ðvariausio mieste vandens telkinio, kuriame kaunieèiai itin mëgsta maudytis. Takas bus smagus – vingiuos palei Nemunà“, - dþiaugësi M.Stanikûnienë. Naujasis takas atsieis 1,2 mln. Lt.

„Dviratininkø mieste daugëja – tai faktas. Vaþiavimas nuosavu automobiliu ir vieðuoju transportu brangsta, tad ekonominë situacija vers þmones, turinèius galimybes, aktyviau vaþinëti dviraèiais. Þvelgiant ið ekologinës pusës tai labai sveikintina“, - sakë M.Stanikûnienë. Taèiau moteris atkreipë dëmesá á nuolatinæ problemà – gatve vaþiuojanèius dviratininkus ne visi vairuotojai pripaþásta pilnateisiais eismo dalyviais.

Kauno miesto savivaldybës Aplinkos apsaugos skyriaus vedëjai M.Stanikûnienei antrino ir Kauno keliø policijos atstovë spaudai Graþina Jasiûnienë. „Dviratininkams Kaune nesaugu: gatvës siauros, automobiliø daug, todël siûlyèiau vaþinëti tik dviraèiø takais. Prasta ir automobiliø vairuotojø kultûra. Dviratininkas yra toks pats lygiavertis eismo dalyvis kaip visi kiti, taèiau mûsø vairuotojai mano kitaip. Dviratininkus automobiliø vairuotojai aptaðko purvu ar vandeniu, lenkia sukeldami avarines situacijas, uþkabinëja“, - problemas vardijo G.Jasiûnienë.

Ji priminë, kad vaikai á gatvæ dviraèiu gali iðriedëti tik nuo 14 metø. O saugaus vaiko mokykloje ágijæ dviratininko paþymëjimà ir iðlaikæ egzaminà – nuo 12 metø. Ðalmai dviratininkams iki 18 metø yra privalomi, o vyresniems – rekomenduojami. Tamsiu paros metu bûtina ðviesà atspindinti liemenë privaloma, bet ji naudinga ir dienos metu.

Trûksta susikalbëjimo
Nors M.Stanikûnienë kritikavo kaunieèiø automobiliø vairuotojø kultûrà, ji mestelëjo akmenø ir á dviratininkø darþà. „Neretai pastebiu, kad Laisvës alëjoje dviratininkai elgiasi neatsakingai, vaþiuoja ne specialiai jiems skirtu taku, nardo tarp þmoniø. Þinoma, blogai elgiasi ir pëstieji, einantys dviraèiø taku“, - sakë M.Stanikûnienë. Problemø vasaros metu dviratininkams kelia ir gatvës prekeiviai, kurie vasarà savo veþimëlius pasistato prie pat dviraèiø tako. Tokiu atveju þmogus, atëjæs nusipirkti ledø, stovi tiesiai ant dviraèiams skirtos vaþiuojamosios dalies.

„Dar trûksta susikalbëjimo, taèiau reikalai keièiasi. Lyginant su situacija, kuri buvo prieð 10 metø, akivaizdu, kad dviratininkø mieste þymiai daugiau. Kasmet rengiame dienà be automobilio -  propaguojame bemotorá transportà, matyt tai pamaþu duoda rezultatus“, - vylësi M.Stanikûnienë.

Daugelis dviraèiø takais vaþinëjanèiø kaunieèiø piktinasi, kad neretai jie bûna apðnerkðti, mëtosi ðiukðlës ir buteliø ðukës. Anot M.Stanikûnienës, aiðkino valdininkai tai mato, bet takø prieþiûrai tiesiog  trûksta lëðø. „Uþ dviraèiø takus atsakingas Komunalinio ûkio skyrius, bet jiems nuolat  trûksta pinigø. Svarbiau palaikyti tvarkà gatvëse, tvarkyti duobes, o dviraèiø takø prieþiûra nëra prioritetas“, - paaiðkino M.Stanikûnienë. 

Dviraèiai jungia bendraminèius
Jau ketvirtus metus dviraèiø klubui priklausantis kaunietis Nerijus Bikulèius tikino, kad dviratininkø Kaune tikrai daugëja. Jaunas vyras tikino, kad jam dviratis – puikus laisvalaikio praleidimo bûdas, bendravimo su bendraminèiais bei sveikos gyvensenos pagrindas. „Meèiau rûkyti - nusipirkau dviratá. Tam, kad nebûtø nuobodu vienam vaþinëti, ástojau á klubà, kurio veikla labai ávairi: vyksta varþybos, organizuojami bendri vaþinëjimai, bendraujame klubo forume. Susikûrë ðauni bendraminèiø grupelë,  kuri kasmet didëja“, - dþiaugësi ðiemet dviraèiø sezonà jau atidaræs N.Bikulèius.

Kaunieèio teigimu, vairuotojai dviratininkø atþvilgiu kasmet tampa vis tolerantiðkesni. „Gal po þiemos vairuotojai nuo dviraèiø truputá atpranta, bet jei tvarkingai vaþiuoji, aplinkiniai problemø taip pat nekelia“, - sakë N.Bikulèius.

 
Eriko Ovèarenko/15min.lt nuotr./Dviraèiø takai

Sezonas prasideda vos atðilus
Miðko gatvëje ásikûrusios dviraèiø parduotuvës atstovas Gintarius Lesèiukaitis taip pat patvirtino visø paðnekovø áspûdá, kad dviratininkø ratas pleèiasi. „Kiekvienais metais dviratininkø daugëja. Daþniausiai perkami dviraèiai uþ 1000 – 1500 Lt. Taèiau gerà dviratá ilgiau paieðkojus galima rasti uþ 600 Lt“, - tikino G.Lesèiukaitis. Jis akcentavo, kad renkantis dviratá labai svarbu atsiþvelgti á tai, kur ir kaip daþnai bus vaþinëjama.

„Dviratis nereikalauja daug prieþiûros. Priklauso kaip juo rûpinsitës. Jei ðlapià nusausinsite, nuvalysite purvà, sutepsite, jis tarnaus daug ilgiau, nei nepriþiûrimas. Tiesa, dël iðaugusiø transporto kaðtø klientø antplûdþio nesitikime – dviratininkø greièiau daugës dël ekologiniø sumetimø“, - ásitikinæs G.Lesèiukaitis.

http://www.15min.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

Slaptaodis



Dar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT