Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Pasaulio dviraèiø treko èempionate Lietuvai atstovaus tik dailioji lytis
Naujienos

Lietuvos moterø dviraèiø treko rinktinë, jø treneriai ir komandos vadovai atvyko ir ásikûrë Lenkijos mieste Pruðkove, kur kovo 25-29 dienomis prasideda pasaulio èempionatas. Jame dalyvaus penkios Lietuvos dviratininkës.

Tai 26-eriø metø Simona Krupeckaitë, 23-ejø Svetlana Pauliukaitë, 22-ejø Vilija Sereikaitë, jos bendraamþë Gintarë Gaivenytë ir 20-metë Auðrinë Trebaitë.

„Visi sportininkai ir treneriai jau èia, Lenkijoje. Visos merginos yra sveikos ir rengiasi varþyboms, - pirmadiená telefonu ið Lenkijos DELFI patvirtino Lietuvos dviraèiø sàjungos generalinis sekretorius Antanas Tauèius. – Mûsiðkës, kaip buvo planuota per pasiruoðimo ciklà, startuos visose numatytose rungtyse.“

Lietuvos dviratininkiø rezultatø Pruðkovo treke A. Tauèius prognozuoti nenorëjo.

„Ne, prognozës nedëkingas dalykas. Sunku kà nors tiksliai pasakyti apie galimus rezultatus. Kaip bus, taip bus. Tikimës paèiø geriausiø pasiekimø“.

Dviraèiø treko sporto specialistai daugiausiai vilèiø sieja su S. Krupeckaite ir V. Sereikaite.

Pernai pasaulio èempionate Manèesteryje (Anglija) S. Krupeckaitë pasidabino dviem sidabro medaliais (sprinto varþybose ir 500 m atskiro starto lenktynëse), o V. Sereikaitë iðkovojo pasaulio tauræ.

S. Krupeckaitë Lenkijoje dalyvaus keturiose èempionato rungtyse - sprinto, 500 m atskiro starto, keirino bei komandø (kartu G. Gaivenyte) sprinto lenktynëse.

V. Sereikaitë startuos 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse ir pirmà kartà pasaulio èempionate vyksianèiose daugiakovës varþybose, kurias sudaro - sprinto, skreèo, 2 km persekiojimo, grupinës ir 500 m atskiro starto lenktyniø rungtys.

S. Pauliukaitë dalyvaus grupinëse, o A. Trebaitë - 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse.

Lietuvos dviratininkës dar gali varþytis komandø 3 km persekiojimo lenktynëse, o G. Gaivenytë - ir sprinto rungtyje.

„Ar atsiras laisvø vietø, paaiðkës jau antradiená, kai bus pateiktos visos dalyviø paraiðkos“, - DELFI teigë A. Tauèius.

Á Lenkijà neiðvyko Lietuvos vyrø komanda.

4 km vyrø komandø persekiojimo lenktynëse turëjusi dalyvauti Lietuvos jaunimo (iki 23 metø) rinktinë, kurià sudarë Ramûnas Navardauskas, Egidijus Juodvalkis, Gediminas Kaupas, Algirdas Mockus ir Evaldas Ðiðkevièius pirmenybëse nekovos.

„Vyrø nebus dël juos uþklupusiø traumø, ligø ir organizaciniø problemø. E. Juodvalkiui atsinaujino kelio trauma, du susirgo, o E. Ðiðkevièiaus neiðleido uþsienio profesionalø klubas. Tik R. Navardauskas buvo pasirengæs kelionei“, - DELFI paaiðkino vienas LDS vadovø.

www.DELFI.lt
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

FrankJScott
12/10/2021 17:34
best stop snoring device info here.

FrankJScott
12/10/2021 16:13
see this stop snoring at night and keep your loved ones happy gadget here.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT