Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Treko dviratininkës ruoðiasi svarbiausiems sezono startams
Naujienos

Treèiadiená Pruðkove (Lenkija) startuos pasaulio dviraèiø treko èempionatas. Jame dalyvaus penkios Lietuvos dviratininkës.

Didþiausia viltis – Simona Krupeckaitë. Pastarajai interneto svetainë „velodrome.org.uk“ prognozuoja net tris medalius.

S.Krupeckaitë (deðinëje) pusfinalyje26 metø dviratininkei ant kaklo jau kabinamas aukso medalis keirino rungtyje ir sidabro medaliai 500 m atskiro starto bei sprinto lenktynëse.

Tuo tarpu Lietuvos dviraèiø federacijos generalinis sekretorius Antanas Tauèius, naujienø portalui Alfa.lt kalbëdamas apie sportininkiø pasirodymus, buvo ðiek tiek atsargesnis.

„Ðiuo metu dviratininkës intensyviai ruoðiasi svarbiausiems sezono startams. Kol kas viskas vyksta pagal planà. Tikimës ið Simonas modeliø. Kiek? Negaliu spëti. Viskà pamatysime. Kitoms atletëms dël apdovanojimø bus sunkiau kovoti. Galimybiø turi Vilija Sireikaitë. Ðiam tikslui ágyvendinti reikës daugybës jëgø, o ið likusiøjø tikimës kuo aukðtesniø vietø“, – mintimis dalinosi A. Tauèius.

Priminsime, kad prieð metus Manèesteryje (Anglija) vykusiame planetos dviraèiø treko èempionate S. Krupeckaitë iðkovojo du sidabro medalius – 200 m sprinto rungtyje ir 500 m atskiro starto lenktynëse.

V. Sereikaitë ðiose pirmenybëse startuos 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse ir pirmà kartà rengiamose daugiakovës varþybose. Visoms dalyvëms teks áveikti skreèo, 2 km persekiojimo, grupines ir 500 m atskiro starto lenktyniø rungtis.

Kita ðalies atstovë 23-ejø metø Svetlana Pauliukaitë varþysis grupinëse lenktynëse, o 20-metë Auðrinë Trebaitë – 3 km asmeninëse persekiojimo lenktynëse.

Ðiandien paaiðkëjo, jog Lietuvos komandai buvo suteikta galimybë iðbandyti jëgas 3 km persekiojimo lenktynëse, o G. Gaivenytei – sprinto.

„Atsirado laisvø vietø, tad ðiose dvejose rungtyse iðvysime mûsiðkes. Komandos tikslas – pakliûti tarp ðeðiø geriausiøjø, o ið G. Gaivenytës tikimës kuo solidesnio pasirodymo“, – teigë A. Tauèius.

Pasaulio dviraèiø treko èempionatas truks keturias dienas.

Alfa.lt
 
Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT