Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
Neiðsitenka ant tako
Naujienos

Per Þirmûnus palei upæ einantis naujas dviraèiø takas sukirðino gyventojus ir verslininkus. Mikrorajono bendruomenë kaltina parke prie upës ásikûrusius verslininkus gamtos niokojimu, o ðie tikina, kad nutiestas dviraèiø takas atkirto ámonæ nuo ávaþiavimø á jos teritorijà.

Á automobiliø saugojimo-pardavimo aikðtelæ, ásikûrusià po Valakampiø tiltu, ðalia dviraèiø tako, vaþiuojantis transportas niokoja regioniná parkà, ðalia medþiø iðvaþinëtos gilios provëþos. Automobiliai, norëdami sutrumpinti kelià á aikðtelæ, nusuka nuo Valakampiø tilto ir þalia veja vaþiuoja aikðtelës link. Gyventojai bandë nedrausmingus vairuotojus paþaboti uþtverdami iðvaþinëtà kelià medeliais ir grandinëmis, taèiau tai nepadëjo.

Paþliugæs ir maðinø iðvaþinëtas parkas su dviraèiø taku erzina Þirmûnø gyventojus.

„Pavasará, kai þemë minkðta, ten neámanoma nei pasivaikðèioti, nei pravaþiuoti dviraèiu“, – pasakojo Þirmûnuose gyvenanti Inga Juraðèiuk.

Maðinø pardavimu ir saugojimu uþsiimantys verslininkai tikina ne kartà aiðkinæsi su policija, bandæ ieðkoti sprendimø, taèiau niekas jiems padëti neskuba.

„Tiesiant dviraèiø takà, þvyrkelis, vedæs á mûsø aikðtelæ, buvo atitvertas ið abiejø pusiø – maðinoms privaþiuoti nebëra kaip. Dël to praradome dalá klientø, neprivaþiuoja ir sunkiasvoris transportas, atveþantis automobilius“, – aiðkino automobiliø aikðtelæ valdanèios bendrovës „Litmobilis“ direktorius Marius Rajeckas.

Vykstantiems á ðià aikðtelæ, paliktas pravaþiavimas per daugiabuèiø kiemus, taèiau vairuotojams jis nepatogus.

„Sunkiasvoriui transportui lásti per kiemus nëra kaip. Be to, nusileisti nuo kalno prie upës galima, o kylant á virðø, pastatytas þenklas, draudþiantis vaþiuoti“, – pasakojo M.Rajeckis.

Pirmenybë poilsiui

Praëjusià vasarà atidarytas, Europos þemëlapiuose paþymëtas ir su per visà Europa einanèiais takais sujungtas dviraèiø takas, driekiasi paneriu nuo Mindaugo tilto iki Trinapolio vienuolyno Verkiuose. Jis yra pirmasis dviraèiø trasos „Eurovelo 11“ dalis. Projekte numatyta, kad visas dviraèiø takas drieksis nuo Þaliøjø eþerø, Neries pakrante, Trakø link. Pirmasis dviraèiø trasos etapas kainavo beveik 3 mln. Lt.

„Paupyje prioritetas turi bûti teikiamas gyventojø poilsiui. Dviraèiø takelio tikrai niekas nenaikins, jam tiesti buvo gautos ir ES lëðos. Apie naujà kelià á aikðtelæ kà pasakyti sunku – tam reikia begalës biurokratiniø procedûrø ir pinigø. Tokios galimybës ðiemet tikrai nëra“, – tikino savivaldybës Ûkio departamento direktoriaus pavaduotojas Antanas Mikalauskas.

Pasak savivaldybës atstovo, aikðtelës klientams yra paliktas privaþiavimas per daugiabuèiø kiemus, o sunkiasvoriams transportui esà apskritai nëra reikalo ten vaþinëti.

http://www.15min.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT