Navigacija
Pagrindinis
Forumas
SKYPE CHAT
Parama
Patalpink
Paieðka
RSS
Susisiek
Reklama
@minam.lt
Pasirink
Straipsniai
Dviratis?
Dviraèio tipai
Gamintojai
Eismo taisyklës
Leidiniai
LT Olimpieèiai
Patarimai
Pamokos
Tuning`as
Garaþas
Video galerija

BMX
Kas yra BMX
Pamokos
Video

PRAMOGOS
Darbalaukiai
Foto galerija
Muzika
Video
Þaidimai

KELIONËS
Dviraèiø nuoma
Turisto atmintinë
Trasos
Þygiai

KRITINË MASË
Kas yra KM?
KM taisyklës
Organizacija
KM uþsienyje
KM Tvarkaraðtis
KM Video

KITA
Taisyklos/Shop
Humoras
Kritinë masë
Vilnius: 2021-10-29 18:00 Katedros aikðtë
Kaunas: 2021-10-29 19:00 Miesto sodas (prie Muzikinio teatro)
Klaipëda: 2021-10-29 18:00 Prie “BIG”
Alytus: 2021-10-29 18:00 Rotuðës aikðtë
Jonava: 2021-10-29 19:00 Prie parduotuvës “Iki” aikðtelë (Chemikø g. 1)
Këdainiai: 2021-10-29 18:00 Rinkos aikðtë
Paneveþys: 2021-10-29 18:00 Laisvës aikðtëje prie fontano
Maþeikiai: 2021-10-29 18:00 Senamiesèio parko stadionas
Marijampolë: 2021-10-29 18:30 prie parduotuvës “Liuks dviratis” (Kauno g. 59)
Ðiauliai: 2021-10-29 18:00 Prie Dviraèiø muziejaus (Vilniaus g. 139)
Visaginas: 2021-10-29 18:00 Aikðtë prie Hansabanko (Veteranø 5)
Palanga: 2021-10-29 18:00 Prie Palangos botanikos parko pagrindinio áëjimo(ðiuo metu nevyksta)


RSS

Naujienø RSS
Orai
Apklausa
Ar mëgstate vaþinëtis dviraèiais?

Taip

Ne

Að nemëgstu ðio sporto

Nordamas balsuoti turite prisijungti.
Reklama
S.Krupeckaitë rekordiniu tempu iðkovojo pasaulio èempionës titulà
Naujienos

Lenkijoje treèiadiená prasidëjusiame dviraèiø treko pasaulio èempionate itin sëkmingai startavo Lietuvos atstovës. Jau pirmà varþybø, vykstanèiø Pruðkovo „BGZ Arena“ velodrome, dienà Simona Krupeckaitë pagerino pasaulio rekordà ir iðkovojo aukso medalá.

26-eriø metø Lietuvos dviratininkë 500 metrø atskiro starto lenktynëse pranoko visas varþoves. Distancijà ji áveikë per 33,296 sek. (vid. gretis 54,060 km/h) ir pasiekë naujà planetos rekordà, senàjá pagerinusi 0,292 sek.

Antra finiðavo buvusio pasaulio rekordo autorë australë Anna Meares (33,796 sek.), bronzos medalis atiteko britei Victoriai Pendleton (34,102 sek.).

Varþybose dalyvavo 23 sportininkës.

Èempionato organizatoriai paþymëjo, kad tokioje trumpoje trasoje pagerinti pasaulio rekordà daugiau nei 2 deðimtosiomis sekundës dalimis yra tiesiog neátikëtinas rezultatas. Senasis A. Meares rekordas laikësi beveik dvejus metus - nuo 2007 metø kovo 31-osios.

Treèiadienio vakarà moterø asmeninëse 3000 m persekiojimo lenktynëse bronzos medalá iðkovojo Vilija Sereikaitë.

Pernai pasaulio èempionate Manèesteryje (Anglija) S. Krupeckaitë pasidabino dviem sidabro medaliais (sprinto varþybose ir 500 m atskiro starto lenktynëse).

Pasaulio èempionate Lietuvai atstovauja S. Krupeckaitë, Svetlana Pauliukaitë, V. Sereikaitë, Gintarë Gaivenytë ir Auðrinë Trebaitë.

www.DELFI.lt

Komentarai
Komentar neparayta.
Rayti komentar
Prisijunkite, nordami parayti komentar.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Praome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nra reiting.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Facebook

Praneðkite naujienà

Paskutiniai straipsniai
Nordami matyti panel turite prisijungti/usiregistruoti.
Reklama
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti/usiregistruoti.

froge
14/09/2018 19:11
gal kas zinot kur vilniuj stipinuoja ratus?

Ulonas
19/04/2018 14:18
Laba, čia gyvų yra?

Plunas
27/03/2018 18:54
kas i kritine?

akmenas
25/02/2018 13:40
hi

Randaz
16/08/2017 11:38
Kada kritinė masė?

aukyklos archyvas
Reklama
Skaitliukas
Hey.lt lankomumo statistika
Geriausi.Net !
Ávertinkite svetainæ SKO.lt kataloge

© MINAM.LT